Skip Navigation

Movie Theater

Heart and Circulatory System


 

3 weeks

Buy NowFrom The Biology of Prenatal Development.

Script: Khi các tế bào máu đầu tiên xuất hiện trong túi noãn hoàng, các mạch máu hình thành ở khắp phôi, và tim hình ống hiện ra.

Hầu như ngay lập tức, tim phát triển nhanh chóng tự gập lại khi những ngăn riêng biệt bắt đầu phát triển.

Tim bắt đầu đập vào lúc 3 tuần và 1 ngày sau khi thụ tinh.

Hệ tuần hoàn là hệ thống cơ thể đầu tiên, hoặc nhóm các cơ quan liên quan, để đạt được một trạng thái chức năng.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period.
 <  Previous  See Snapshots  Next  > 
Log in to create a playlist
Heart and Circulatory System
Heart and Circulatory System
The Folding of the Embryo
The Folding of the Embryo
The Folding of the Embryo
The Folding of the Embryo
Heart Development
Heart Development
The Embryo and Yolk Sac
The Embryo and Yolk Sac
Embryonic Development
Embryonic Development
Previous Set Previous Movie Next Set Next Movie
Tell your story. Create your own pregnancy calendar.
Free resources and training for educators


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: