Skip Navigation

Movie Theater

DNA


 

Buy NowFrom The Biology of Prenatal Development.

Script: Emakhromozomu la-46 ezayigothi amelele sigaba sekucala lesingakavami sesitfombe semfanekiso lophelele weluhlelo lwelufuto lwemuntfu lomusha. Loluhlelo lolukhulu lolu luhlala ngekhatsi etinhlayiyaneni letisongekile tacina letibitwa ngekutsi yi-DNA. Ticuketse telayeto letimayelana nekwakheka kwawo wonke umtimba.

Tinhlayiyana te-DNA tifana nesitebhisi lesishwilekile lesatiwa ngekutsi yi-double helix. Letenyuko talesitebhisi tentiwe ngetinhlayiyana letihamba ngatimbili, kumbe emabheyisi, labitwa ngekutsi yigwanayni, sayithosin, adenayni, ne-thaymin.

Igwanayni ihambisana ngakubili nesayithosin kuphela, kutsi i-adenayni yona ihambisane nethaymin.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period.
 <  Previous  See Snapshots  Next  > 
Log in to create a playlist
DNA
DNA
To the Earth and Back
To the Earth and Back
Fertilization 1
Fertilization 1
Fertilization 2
Fertilization 2
Cell Division
Cell Division
The Morula and Blastocyst
The Morula and Blastocyst
Previous Set Previous Movie Next Set Next Movie
Free resources and training for educators
Help give babies a healthy start and a healthy future. Donate now.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: