Skip Navigation

Movie Theater

DNA


 

Buy NowFrom The Biology of Prenatal Development.

Script: Emakhromozomu la-46 ezayigothi amelele sigaba sekucala lesingakavami sesitfombe semfanekiso lophelele weluhlelo lwelufuto lwemuntfu lomusha. Loluhlelo lolukhulu lolu luhlala ngekhatsi etinhlayiyaneni letisongekile tacina letibitwa ngekutsi yi-DNA. Ticuketse telayeto letimayelana nekwakheka kwawo wonke umtimba.

Tinhlayiyana te-DNA tifana nesitebhisi lesishwilekile lesatiwa ngekutsi yi-double helix. Letenyuko talesitebhisi tentiwe ngetinhlayiyana letihamba ngatimbili, kumbe emabheyisi, labitwa ngekutsi yigwanayni, sayithosin, adenayni, ne-thaymin.

Igwanayni ihambisana ngakubili nesayithosin kuphela, kutsi i-adenayni yona ihambisane nethaymin.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period.
 <  Previous  See Snapshots  Next  > 
Log in to create a playlist
DNA
DNA
To the Earth and Back
To the Earth and Back
Fertilization 1
Fertilization 1
Fertilization 2
Fertilization 2
Cell Division
Cell Division
The Morula and Blastocyst
The Morula and Blastocyst
Previous Set Previous Movie Next Set Next Movie
When does health begin? Find out now.
Tell your story. Create your own pregnancy calendar.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: