Skip Navigation

Movie Theater

The Developmental Period


 

7 weeks, 4 days

Buy NowFrom The Biology of Prenatal Development.

Script: 7 TUẦN 4 NGÀY

Thời kỳ phát triển trước khi sinh ngày càng được hiểu là thời gian chuẩn bị mà trong quá trình đó con người đang phát triển có được nhiều cấu trúc, và rèn luyện nhiều kỹ năng, cần thiết cho sự sống sau khi sinh.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period.
 <  Previous  See Snapshots  Next  > 
Log in to create a playlist
The Developmental Period
The Developmental Period
Ovaries Identifiable
Ovaries Identifiable
The Highly Complex Brain
The Highly Complex Brain
Right- and Left-Handedness
Right- and Left-Handedness
Rolling Over
Rolling Over
Spontaneous Movement
Spontaneous Movement
Previous Set Previous Movie Next Set Next Movie
Help give babies a healthy start and a healthy future. Donate now.
Buy the Biology of Prenatal Development DVD


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: