Skip Navigation

Movie Theater

The Embryonic Period


 

8 weeks

Buy NowFrom The Biology of Prenatal Development.

Script: Trong 8 tuần đầu sau khi thụ tinh, con người đang phát triển được gọi là phôi, có nghĩa là "đang lớn lên bên trong." Thời gian này, gọi là thời kỳ phôi thai, được đặc trưng bởi sự hình thành các cơ quan quan trọng nhất của cơ thể.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period.
 <  Previous  See Snapshots  Next  > 
Log in to create a playlist
The Embryonic Period
The Embryonic Period
End of Embryonic Period
End of Embryonic Period
Kidneys Produce Urine
Kidneys Produce Urine
Eyelid Fusion
Eyelid Fusion
Breathing Motions
Breathing Motions
4D Ultrasound
4D Ultrasound
Previous Set Previous Movie Next Set Next Movie
When does health begin? Find out now.
Help give babies a healthy start and a healthy future. Donate now.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: