Skip Navigation

Movie Theater

Flavor Preferences


 

8 months, 2 weeks

Buy NowFrom The Biology of Prenatal Development.

Script: Kubonakala shangatsi ifithasi letfolwe tintfo letinhlobonhlobo isesesiswini kuyenta itsandze tinongo letitsite ngemuva kwekutalwa. Sibonelo, lawo mafithasi bonina bawo bebadla i-anisi, lentfo leyenta kutsi ilikhorayisi inambitseke ngalendlela lenambitseka ngayo, akhombisa kutsandza i-anisi ngalesikhatsi satelwe. Bantfwana labasandza kutalwa labangakayitfol i-anisi basesesiswini bona abayitsandzanga i-anisi.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period. One month = 4 weeks.
 <  Previous  See Snapshots  Next  > 
Log in to create a playlist
Flavor Preferences
Flavor Preferences
Firm Hand Grasp
Firm Hand Grasp
Ready for Birth
Ready for Birth
DNA
DNA
To the Earth and Back
To the Earth and Back
Fertilization 1
Fertilization 1
Previous Set Previous Movie Next Set Next Movie
Help give babies a healthy start and a healthy future. Donate now.
Free resources and training for educators


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: