Skip Navigation

Movie Theater

3 Billion Base Pairs per Cell


 

7 days

Buy NowFrom The Biology of Prenatal Development.

Script: Адамдын ар бир клеткасы 3 миллионго җакын ушул сыяктуу кош негиздерден түзүлгөн.

Җөнөкөй клетканын ДНКсы аябай көп маалыматты өзүнө камтыйт, эгерде ал маалыматтын биринчи тамгаларын кагаз бетине түшүргөнө 1,5 миллиондон ашык беттен турган тексти түзөр эле.

Эгерде адамдын җалгыз клеткадагы ДНКсын бир сызыкка созо турган болсок анда бул ДНК 3 1\3 футка җе 1 метрге барабар болот.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period.
 <  Previous  See Snapshots  Next  > 
Log in to create a playlist
3 Billion Base Pairs per Cell
3 Billion Base Pairs per Cell
Amnion and Germ Layers
Amnion and Germ Layers
Early Embryonic Development
Early Embryonic Development
Human Development
Human Development
Heart and Circulatory System
Heart and Circulatory System
The Folding of the Embryo
The Folding of the Embryo
Previous Set Previous Movie Next Set Next Movie
Buy the Biology of Prenatal Development DVD
Tell your story. Create your own pregnancy calendar.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: