Skip Navigation

Movie Theater

Rolling Over


 

8 weeks

Buy NowFrom The Biology of Prenatal Development.

Script: Iincwadi zobodokotela babentwana zihlathulula ikhono loku "phenduka " libonakala kusukela eemvekeni ezi-10 ukuya 20 ngemva kokubelethwa. Kodwana ukuhlanganokho, kubonakala masinyana kusimo esinganabudisi kumgodla ozele amanzi obizwa nge (amniotic sac). Kwaphela ukuswela amandla okudingekako ukuhlula ubudisi obukhudlwana ngaphandle kwesizalo kuvikela abasanda kubelethwa bangaphenduki.

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period.
 <  Previous  See Snapshots  Next  > 
Log in to create a playlist
Rolling Over
Rolling Over
Spontaneous Movement
Spontaneous Movement
Reflexive Movement
Reflexive Movement
Epidermis and Hair
Epidermis and Hair
The Embryonic Period
The Embryonic Period
End of Embryonic Period
End of Embryonic Period
Previous Set Previous Movie Next Set Next Movie
Help give babies a healthy start and a healthy future. Donate now.
Buy the Biology of Prenatal Development DVD


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: