Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
زیست شناسی رشد پیش زادی

.فارسی [Persian]


National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Choose Language:
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

Chapter 1   Introduction

‏فرآیند پویایی که بواسطه آن تخم بارآور انسان یک سلولی ‏انسان 100 تریلیون سلولی می شود ‏شاید شگفت آور ترین پدیده در تمامی طبیعت باشد.

‏فعلا محققین میدانند که عملکرد های روزمره ‏که در یدن ک انسان بالغ انجام داده می شود ‏در مدت آبستنی پا بر جا می شود‏ ‏اعلب خیلی قبل از تولد.

‏دوران رشد قبل از تولد ‏بیشتر بصورت به عنوان رمان آماده سازی در نظر گرفته می شود ‏که در آن انسان درحال رشد ‏ساختارهای متعدد و ‏مهارتهایی را کسب می کند که ‏برای بقا بعد از تولد ضروری ھستند.

Chapter 2   Terminology

‏عموما در انسان ھا دوران بارداری تقریبا 38 هفته طول می کشد ‏که از زمان لقاح، یا از حاملگی، ‏تا تولد محاسیه می شود.

‏در مدت 8 هفته بعد از لقاح، ‏آن انسان در حال رشد را جنین می نامند، ‏كه معنی آن "بزرگ شدنی در داخل" است. ‏این زمانی كه دوران جنینی نامیده می شود، ‏با تشکیل سیستمھای اصلی بدن ‏مصادف می باشد.

‏از زمان تکمیل 8 هفته ای تا آخر وضع حمل، ‏" انسان در حال رشد را رویان می نامند،" ‏که به معنی "اولاد زاییده نشده" می باشد. ‏در خلال این دوران، که دوران رویانی نامیده می شود. ‏بدن بزرگتر شده و سیستمهای آن شروع به کار می کنند.

‏تمام سنین جنینی و رویانی در این برنامه ‏به زمان آغاز شده از زمان لقاح اشاره می کنند.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: