Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
ชีววิทยาของพัฒนาการก่อนการเกิด

.ไทย [Thai]


National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Choose Language:
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

Chapter 1   Introduction

กระบวนการที่เกิดจาก เซลล์เดี่ยว ของมนุษย์ที่เรียกว่า ไซโกต ซึ่งได้กลายเป็น เซลล์จำนวน ร้อยล้านล้านเซลล์ในร่างกายมนุษย์ เป็นปรากฎการณ์ที่น่าทึ่ง ที่สุดในธรรมชาติ

ปัจจุบันผู้ค้นคว้าวิจัย ได้ค้นพบ กระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์ และกลายเป็น ระยะเวลา การตั้งครรภ์ ที่ยาวนาน ก่อนการเกิด

ช่วงเวลาของพัฒนาการก่อนการเกิด ซึ่งเป็นที่เข้าใจถึง ระยะเวลา ในการเตรียมการ อันเป็นที่มาของการเจริญเติบโตของมนุษย์ ซึ่งมีโครงสร้างที่จำเป็นมากมาย รวมทั้งการฝึกฝนทักษะต่างๆ ซึ่งจำเป็น สำหรับการมีชีวิตอยู่รอดหลังการเกิด

Chapter 2   Terminology

การตั้งครรภ์ของมนุษย์ โดยปรกติ จะใช้เวลาประมาณ 38 สัปดาห์ โดยเริ่มนับตั้งแต่ การผสมพันธุ์ หรือการปฏิสนธิ ไปจนถึงการเกิด

ในระยะ 8 สัปดาห์แรกหลัง จากการปฏิสนธิ พัฒนาการของมนุษย์ ที่เรียกว่า ตัวอ่อน ซื่งหมายถึง การเจริญเติบโตภายในครรภ์ ช่วงเวลานี้เรียกว่า ระยะตัวอ่อน ซึ่งมีลักษณะพิเศษ โดยการสร้าง ระบบการทำงานที่สำคัญในร่างกาย

นับตั้งแต่ 8 สัปดาห์แรก จนกระทั่ง การสิ้นสุดการตั้งครรภ์ พัฒนาการของมนุษย์ในระยะนี้ เรียกว่า ตัวอ่อนในครรภ์ ซึ่งหมายถึง การยังไม่เกิดของทารก ระยะนี้เรียกว่า ระยะตัวอ่อน ร่างกายเริ่มเติบโตขึ้น และระบบต่าง ๆ เริ่มทำงาน

อายุของตัวอ่อน ในระยะนี้ หมายถึง ตั้งแต่การปฏิสนธิ


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: