Skip Navigation

National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development


8 - 12 Weeks


IBHAYOLOJI YANGAPHAMBILI KOKUBELETHWA KOMNTWANA

.Ndebele [Sindebele (Ndebele)]


 
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

The Fetal Period (8 Weeks through Birth)

Chapter 37   9 Weeks: Swallows, Sighs, and Stretches

Isikhathi se-fetus siqhubeka bekufike isikhathi sokubeletha.

By 9 weeks,ukukhotha iminwe kuyaqala begodu i-fetus ingagwinya i-amniotic fluid.

I-fetus seyiyakwazi nokubamba into ethile, ise ihloko phambili nemuva, ivule beyivale umhlathi, isikinye ilimi,ikhokhe umoya, izelule.

Imizwa esebusweni, ezandleni, nasezithendeni zeenyawo ingezwa ukuthintwa okuncani.

"Ekuphenduleni ukuthintwa okuncani esithendeni senyawo," i-fetus izakugoba inyonga nedolo begodu ingasonga izwani.

Izivalo zamehlo zivalekile.

Emphinjeni, kuthoma ukuvela izitho zephimbo kubonakalisa ukuthoma kokukhambisana kwephimbo.

Kuma-fetuses wabesifazane, isizalo siyabonakala namaseli angakakhulu wokubeletha, abizwa nge-oogonia, athoma ukuphindaphindana ngaphakathi kwesizalo.

Izitho zangasese sithoma ukubonakala njengezowesifazane noma wesilisa.

Chapter 38   10 Weeks: Rolls Eyes and Yawns, Fingernails & Fingerprints

Ukukhula phakathi kweemveke ezi 9 nezi 10 ukukhula komzimba ngaphezulu kwe-75%.

Eemvekeni ezi 10, ukusebenza kwelihlo elingaphezulu libangela ukuphenduka kwamehlo.

I-fetus iyazamula ivamise ukuvula nokuvala umlomo.

Ama-fetuses amanengi amunya umuno.

iincenye zamathumbu amancani ngaphakathi kwekaba abuyela ngaphakathi komgodi ongaphakathi kwamathumbu.

Ukuqinina kwamathambo kuyathoma emathanjeni amanengi.

Amazipho weminwe namazwani athoma ukukhula.

Imigadangiso yemino ehlukileko iyavela iimveke ezi-10 emva kokumumatha (fertilization.) Ikambiso le ingasetshenziswa Ukuhlukanisa epilweni yoke.

Chapter 39   11 Weeks: Absorbs Glucose and Water

Eemvekeni ezi-11 ipumulo nezindebe zomlomo ziphelile ukwenzeka. Njengesinye nesinye isitho somzimba, isimo sazo singashintsha kwelinye nelinye izinga lepilo yokukhula komuntu.

Amathumbu amancani athoma Ukwamukela amanzi ne-glucose edliwe yi-fetus.

Nanoma ubulili bakheka ekumumatheni, izitho zobulili ziyabonakala kwanjesi ngokuthi ngezesilisa noma zesifazane.
8 - 12 Weeks


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment:
     


Newest  |  Top Rated

1 Comment


rajasree raja
October 2, 2013 at 1:07 am
rajasree raja
thanks for your details
Report
Dislike
Like