Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
زیست شناسی رشد پیش زادی

.فارسی [Persian]


National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Choose Language:
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

Chapter 40   3 to 4 Months (12 to 16 Weeks): Taste Buds, Jaw Motion, Rooting Reflex, Quickening

‏بین هفته 11 و 12، ‏وزن رویانی تقریبا 60٪ اضافه می شود.

‏هفته دوازدهم پایان یک سوم نخستین، ‏یا دوره سه ماھه آبستنی را مشخص می کند.

‏گیرنده های چشایی اکنون داخل دھان را پوشانده اند.
‏با تولد، گیرنده های چشایی فقط روی زبان ‏و سقف دھان باقی خواھد ماند.

‏حرکت روده ای بزودی در ابتدای هفته 12 شروع می شود. ‏و تا مدّت تقریبا 6 هفته ادامه می دھد.

‏ماده ای اولین بار از روده بزرگ رویانی و نوزاد آزاد می شود ‏میکونیوم نام دارد. ‏این ماده از آنزیم ھای ھاضمه، ‏پروتئین ھا، و سلول ھای مرده ‏تشکیل شده است که توسط ‏مجرای ھاضمه ریخته گردیده است.

‏تا هفته 12، طول اعضاء بالایی ‏تقریبا به نسیت نهایی با سايز بدن رسیده است. ‏اعضای زیرین در رسیدن به ‏تناسب ھای نھایی خود نسبتا وقت زیادی را می گیرند.

‏بهاستثناء پشت و بالای سر، ‏بدن سراسر رویان حالا به تماس سبک پاسخ می دھد.

‏تمایزات رشدی جنسی ‏برای اولین بار پدیدار می شوند. ‏بطور مثال، رویان ھای زنان نسبت به مردان ‏حرکت فک را زود زود ارائه می دھد.

‏برخلاف پاسخ بازگیری كه قبل از این دیده شده، ‏تحریک نزدیک دھان حالا یک واکنش بسوی محرک ‏و باز کردن دهان را در بر دارد. ‏این پاسخ "عکس العمل غیر ارادی ظھور" نامیده می شود. ‏و آن با کمک نوزاد در پیدا کردن نوک پستان مادرش ‏بعد از تولد در زمان شیر خوردن، ‏از پستان مادر ادامه می یابد.

‏چون ذخائر چربی شروع به ‏پر کردن گونه ھا می کنند ‏و رشد دندانها آغاز می شود

‏در هفته 15، سلول ھای اصلی تشکیل دھنده خون بوجود آمده ‏و در مغز استخوان تکثیر می شوند. ‏تشکیل بیشتر یاخته ھای خون در اینجا واقع خواھد شد.

‏اگرچه حرگت در جنین از هفته 6 شروع می شود، ‏یک زن باردار حرکت رویان را ‏در خلال هفته 14 و 18 احساس می کند. ‏بطور سنتی، این رویداد را روح بخشیدن نامگذاری شده است.