Skip Navigation

National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development


6 Months - Birth


IBHAYOLOJI YANGAPHAMBILI KOKUBELETHWA KOMNTWANA

.Ndebele [Sindebele (Ndebele)]


 
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

Chapter 43   6 to 7 Months (24 to 28 Weeks): Blink-Startle; Pupils Respond to Light; Smell and Taste

EEMVEKENI EZI-24 Isivalo selihlo siyavuleka futhi begodu i-fetus ibonisa ukuphendula ngokuphazamisa ilihlo. Lokhu kuphendula kumidumo yamsinyana,ephezulu kwenzakala msinyana ku-fetus yesifazane.

Imibiko embalwa ibonisa ukuthi ukuvezwa kumdumo ophezulu kungathikameza kabi ipilo ye-fetus. Imiphumela yamsinyana ukubetha kwehliziyo msinyana okuqhubekela phambili, ukugwinya kwe-fetus okungaphezulu, nokuziphatha okushintshako. Okungenzeka esikhathini esizako kufaka hlangana ukulahlekelwa kukuzwa.

Izinga lokuphefumula lingaphakama libe kufikela ama-44 ukukhipha nokufaka umoya ngeminithi.

Ngesikhathi senyanga yesithathu yokukhulelwa, ukukhula kwengqondo kudla amandla angaphezulu kwe-50% asetjenziswa yi-fetus. Ubudisi bengqondo bukhula phakathi Kuka 400 no 500%.

Kuveke yama-26 amehlo athoma ukuveza iinyembezi.

Amehlo athoma ukungafuni ukuthintana Nomkhanyo kusukela kumveke ezi-27. Ukungafuni ukuthintana nelanga Kuthikameza inani lomkhanyo kufikele kundawo yelihlo ethatha umfanekiso ubuphilo boke.

Zoke iindawo ekufunakala zisebenze ngokufukelela ziyasebenza. Izifundo ngabentwana ababelethwa kungakafiki isikhathi babonisa ikghono lokunukelela kusese ziimveke ezi-26 ngemva kokumumatha.

Ukufaka into enoshukela ngaphakathi kwe-amniotic fluid kungezelela ukugwinya kwe-fetus. Ngakwelinye ihlangothi, ukugwinya Kwe-fetus okwehlileko kulandela ukuba khona kwento enganambitheki. Ukushintsha ubuso kuvamisile.

Ngokwenza okufana nokusikinya imilenze okufana nokukhamba, i-fetus iyaphenduphenduka.

I-fetus ibonakala ingakashwabani kakhulu njengoba amafutha amanye ayangezelela abuya ngaphasi kwesikhumba. Amafutha adlala indima ekulu ekubambeni umfuthumela womzimba nokonga amandla emva kokubeletha.

Chapter 44   7 to 8 Months (28 to 32 Weeks): Sound Discrimination, Behavioral States

Emva kweemveke ezi-28 i-fetus iyakwazi ukuhlukanisa phakathi kwemidumo ephezulu nephasi.

Emva kweemveke ezi-30, ukusikinyeka kokuphefumula kuvamile begodu kwenzeka kusukela ku-30 ukuya ku-40% wesikhathi kwenye nenye i-fetus.

Ngesikhathi seenyanga ezi-4 zokugcina kokukhulelwa, i-fetus ibonisa iinkhathi zokwenzeka okuhlangeneko kuhlangene neenkhathi zokuphumula. Lezi iinkhathi zokuziphatha zibonisa ukukhula kokuhlangana kwendawo ephakathi yemizwa.

Chapter 45   8 to 9 Months (32 to 36 Weeks): Alveoli Formation, Firm Grasp, Taste Preferences

Qishe nakuzimveke ezi-32, i-alveoli yeqiniso, namkha amaseli wesikhwama (air "pocket" cells), athoma ukuvela emaphaphini. Azokuqhubeka akhule ukufikela eminyakeni eyi-8 ngemva kokubelethwa.

Eemvekeni ezi-35 i-fetus iyakwazi ukubamba ngesandla iqinise.

Ukuvezeka kwe-fetus kuzinto ezihlukile kubanakala kuthinta ukukhetha ukunambitha ngemva kokubelethwa. Isibonelo, ama-fetus abomama bawo abadla i-anise, into enambithisa i-licorice, babonisa ukuthanda i-anise emva kokubelethwa. Abasanda kubelethwa abazange Bavezwa ku-anise abayithandi.

Chapter 46   9 Months to Birth (36 Weeks through Birth)

I-fetus ithoma umsebenzi ngokukhipha amahomoni amanengi abizwa nge-estrogen begodu ithoma ukubeletha ukusuka ku-fetus ukuya emntwaneni osanda kubelethwa.

Ukubeletha kubonakala ngokuvuleka Kwesizalo, kugcine ngokubelethwa komntwana.

Ukusuka ekumumatheni ukufikela ekubelethweni nangaphambili, ukukhula komuntu kuhlangahlangene, kuyaqhubeka. Okusanda kuvela ngalekambiso ngokuya kubonisa ukuqakatheka kokukhula kwe-fetus ipilo yoke.

Njengo ukuzwisisa kwethu ukukhula komuntu kuya phambili, njalo nekghono lethu lokuragela phambili ngezepilo - ngaphambili ngangemva kokubelethwa.
6 Months - Birth


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment:
     


Newest  |  Top Rated

5 Comments


wycliffe mabiria
March 12, 2013 at 2:51 am
wycliffe mabiria
You get my manifold congrats. Great resource.
Report
Dislike
Like

kathrin34
May 4, 2012 at 12:18 pm
kathrin34
One of the best sites for pre-birth informations
Report
Dislike
Like

Ramesh P
July 18, 2011 at 9:29 pm
Ramesh P
Very Usefull information.....tahnks a lott.
Report
Dislike
Like
+2 thumbs up

Shukhrat Sattorov
February 22, 2011 at 5:39 am
Shukhrat Sattorov
Thank you for information from my family and from my son who is coming to the world in the summer! It will help us to make a beautiful family!
Report
Dislike
Like
+2 thumbs up

Sofi Katsi
October 4, 2010 at 11:26 am
Sofi Katsi
gravidanza.........la auguro a tutte le donne..
Report
Dislike
Like
+1 thumbs up