Skip Navigation

National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
IBHAYOLOJI YANGAPHAMBILI KOKUBELETHWA KOMNTWANA

.Ndebele [Sindebele (Ndebele)]


 
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

Embryonic Development: 4 to 6 Weeks

Chapter 11   4 Weeks: Amniotic Fluid

EMVA KWEEMVEKE EZI-4 I-amnion esele ibonakala kuhle izungeze i-embryo ngaphakathi komgodlana ogcwele amanzi. Amanzana la, abizwa nge-amniotic fluid, avikela i-embryo bona ingalimali.

Chapter 12   The Heart in Action

Ihliziyo ibetha bekube ka 113 ngomzuzu.

Qaphelisisa bona ihliziyo iguka njani umbala njengoba iingazi zingena ziphuma eendlwaneni zazo lokha ibetha.

Ihliziyo izokubetha qishe kube ziingidi ezingu 54 ngaphambili kokubelethwa futhi ngaphezulu kwamabhiliyoni angu 3.2 nakube ukuphila kuminyaka engu 80.

Chapter 13   Brain Growth

Ukukhula kwehliziyo kuboniswa kushintsha kwesimo sengqondo yangaphambili, ephakathi, nengemuva.

Chapter 14   Limb Buds

Ukukhula kwezitho zangaphezulu nangaphasi kuthoma ngokuvela kweemponjwana eemvekeni e-4.

Isikhumba sibonisa ngale ngalesisikhathi ngombana sikhulu ngeseli linye kwaphela.

Njengoba isikhumba sikhula, angeze sisabonisa ngale kwaso, okusho ukuthi sozokwazi ukubona amalungu wangaphakathi akhula isikhathini esingangenyanga.

Chapter 15   5 Weeks: Cerebral Hemispheres

Phakathi kweemveke ezi 4 ne 5, ingqondo ikhula iye phambili futhi ihlukane ngeencenye ezi 5 ezihlukileko.

Ikhanda lingange 1/3 ye-embryo.

Indawo yobucopho iyavela, ithome kancani ibe yindawo ekulu yengqondo.

Izenzo eziphethwe yindawo yobucopho zifaka hlangana ukucabanga, ukufunda, ukukhumbula, inkulumo, ukubona, ukuzwa, ukuzikhambela, nokusombulula iinkinga.

Chapter 16   Major Airways

Kuhlelo lokuphefumula, incenye yakwesokudla neyakwesobuncele yokuphefumula sezikhona ngokukhamba kwesikhathi zizokuhlangana nephayiphu lomoya, namaphaphu.

Chapter 17   Liver and Kidneys

Qaphela isibindi esikhulu Sigcwalisa amathumbu eduze kwehlizo ebethako.

Iziso zivela eemvekeni ezi 5.

Chapter 18   Yolk Sac and Germ Cells

Umgodlana womthubi (yolk sac) unezitho zokubeletha ezibizwa ngama germ cells. EMVA KWEEMVEKE EZI-5 Amaseli la (germ cells) ayathutha aye kuncenye yezitho zokubeletha eduze neziso.

Chapter 19   Hand Plates and Cartilage

Futhi ngeemveke ezi-5, i-embryo iveza izandlana, nokwakheka kwamathambo kuyathoma nge 5 1/2 yeemveke.

La sibona isandlana sesinceleni nesihlakaleni eemvelemo ezi-5 namalanga asi 6.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: