Skip Navigation

National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development


6 - 8 Weeks


CHIDZIDZO CHEBIOLOGY PAKUKURA KWEMWANA MUDUMBU

.Shona


 
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

Embryonic Development: 6 to 8 Weeks

Chapter 20   6 Weeks: Motion and Sensation

Pamasvondo matanhatu dende rekuchengeta huropi rinenge richikura nekukurumidza kukunda dzimwe nhengo dzehuropi.

Pano "embryo" inotanga kuita mafambiro anenge kugwina-gwina. Izvi zvinodiwa nekuti zvinokudza inonzi "neuromuscular development".

Mukabata muromo munoita kuti "embryo" idzosere musoro mukati.

Chapter 21   The External Ear and Blood Cell Formation

Pano nzeve dzinotanga kukura

Pamasvondo matanhatu, kugadzirwa kweropa kunenge kwatanga muchiropa munowanikwa ma"lymphocytes" achigara imomo. Idzi nhengo dzinowanikwa muropa ndidzo dzakakosha pakugadzira masoja emuviri.

Chapter 22   The Diaphragm and Intestines

Pazasi pemapapu, panenhengo inoshandiswa pakufema kwemunhu, uye pamasvondo matanhatu inenge yakwana.

Pano ura hudiki hunenge huchionekwa uye ndihwo huchaita guvhu ichi chinhanho chinonzi "physiologic herniation", uye chinogadzirira dzimwe nhengo dzinowanikwa mudumbu.

Chapter 23   Hand Plates and Brainwaves

Pamasvondo matanhatu maoko anotanga kunyatsoonekwa

Uropi unenge hwava kutoshanda mumasvondo matanhatu nemazuva maviri.

Chapter 24   Nipple Formation

Minyatso inotanga kukura mumativi emuviri ichienda kunzvimbo inowanikwa minyatso pamberi pechipfuva.

Chapter 25   Limb Development

Panopera masvondo matanhatu nechidimbu, magokora anenge avakuonekwa, zvigunwe zvinotanga kunyatsoonekwa zvisina kubatana uye ruwoko rwunogona kufamba-famba.

Mapfupa anenge achisimba,uye izvi zvinonzi "ossification", zvinotanga nebvupa repabendekete kana kuti "collar bone", uye mapfupa eshaya dzepamusoro nedzepazasi.

Chapter 26   7 Weeks: Hiccups and Startle Response

Munhikwi unowonekwa pamasvondo manomwe.

makumbo anoonekwa kutanga kufamba nekudaira kanamai vavhunduka.

Chapter 27   The Maturing Heart

Nhengo ina dzemwoyo dzinenge dzavakukwana. Pamagariro edu, mwoyo unorova kanokwana ka167 paminiti rega.

Kugwina kwemwoyo kunobatwa mumasvondo manomwe anechidimbu anoratidza marovero emwoyo wemunhu mukuru.

Chapter 28   Ovaries and Eyes

Mumadzimai panogara mazai,panenge pavakuonekwa pamasvondo manomwe.

Pamasvondo manomwe anechidimbu,Kutanga kweziso kunenge kwavakuonekwa zvakanaka uye chekubwairisa ziso, izvi ndizvo zvinotangisa kukura nekukurumidza.

Chapter 29   Fingers and Toes

Minwe yemaoko inonyatsokubuda uye zvigunwe zvemaoko hazvisisina kubatana nezvekutsoka

Maoko avakugona kusangana, uye tsokawo dzakusangana.

Mabvi avakuonekwa.
6 - 8 Weeks


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: