Skip Navigation

National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development


6 - 8 Weeks


IBHAYOLOJI YANGAPHAMBILI KOKUBELETHWA KOMNTWANA

.Ndebele [Sindebele (Ndebele)]


 
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

Embryonic Development: 6 to 8 Weeks

Chapter 20   6 Weeks: Motion and Sensation

Eemvekeni ezi 6 indawo yobucopho iyakhula (cerebral hemispheres) masinyana ukudlula ezinye iindawo zengqondo.

I-embryo ithoma ukusikinyeka Ngeenkhathi ezingafaniko beyizelule. Ukusikinyeka okunje kuyadingeka ukuthuthukisa ukwakheka kwamanyuroni.

Ukuthinta umlomo kubangela i-embryo ibuyisele ihloko yayo emuva.

Chapter 21   The External Ear and Blood Cell Formation

Indlebe yangaphandle ithoma ukwakheka.

EEMVEKENI EZI-6, ukwakheka kwamaseli weengazi kuyathoma esibindini la ama-lymphocytes sele akhona. Leli hlobo lamaseli weengazi elimhlophe liyincenye esisekelo lehlelo lokuvikela elisakhulako.

Chapter 22   The Diaphragm and Intestines

I-diaphragm, nemisipha esisekelo esebenziswa ekuphefumuleni, ithomeka ukwakheka ngeemveke ezi-6.

Incenye yamathumbu amancani Ithoma ukuvela kwesikhashana ngaphakathi kwenkaba (umbilical cord). Ihlelweli, elibizwa nge-physiologic herniation, lenzela indawo amalunga amanye akhulako ngaphakathi kwamathumbu.

Chapter 23   Hand Plates and Brainwaves

Eemvekeni ezi-6 izandlana zithoma ukuthabalala.

Iindledlana zengqondo zibe khona Kusese ziimveke ezi-6 namalanga ama-2.

Chapter 24   Nipple Formation

Iinkono zithoma ukuvela ngemahlangothini womzimbha ngaphambili kobana zifike eendaweni zazo zokugcina ngaphambili kwesifuba.

Chapter 25   Limb Development

Eemvekeni ezi 6 ne 1/2, Iindololwane ziyabonakala, imino ithoma ukuhlukana, nokukhamba kwezandla kuyabonakala.

Ukubumbheka kwamathambo, Okubizwa nge-ossification, kuyathoma ngaphakathi kwe-clavicle, noma ithambo elibizwa nge-collar bone, namathambo womhlathi wangaphezulu nangaphasi.

Chapter 26   7 Weeks: Hiccups and Startle Response

Ama-hiccups athome ukubonakala ngemva kweemveke ezi-7.

Ukusikinyeka kweenyawo kuyabonakala, kunye nokuphendula.

Chapter 27   The Maturing Heart

Ihliziyo yamahlangothi ama-4 seyiphelele. Okungasenani ihliziyo kwanje Ibetha ka 167 ngomzuzu.

Ukusebenza kwehliziyo (electrical activity) Kukuzinga leemveke ezi-7 ne 1/2 ibonakala ukusebenza okufana nokomuntu omdala.

Chapter 28   Ovaries and Eyes

Kwabesifazane, amaqanda ayabonakala Eemvekeni ezi-7.

Eemvekeni ezi-7 ne 1/2, ilihlo langaphakathi elinombala liyabonakala futhi iimvalo zamehlo athoma ukukhula.

Chapter 29   Fingers and Toes

Imino seyihlukene futhi amazwani ahlangene ekuthomeni kwaphela.

Izandla sele zingahlangana, njengeenyawo.

Ubuhlangano bamadolo sele bukhona.
6 - 8 Weeks


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: