Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
زیست شناسی رشد پیش زادی

.فارسی [Persian]


National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Choose Language:
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

The 8-Week Embryo

Chapter 30   8 Weeks: Brain Development

‏در 8 هفتگی مغز بسیار رشد کرده است ‏و تقریبا نیمی از کل وزن بدن جنین را تشکیل می دھد.

‏رشد با سرعت فوق العاده ادامه می یابد.

Chapter 31   Right- and Left-Handedness

‏در مدّت 8 هفته، 75 در صد جنین ھا تسلط دست راست را ارائه می دھند. ‏باقیمانده بطور مساوی درمیان چپ دستان ‏و بدون ترجیح قسمت می گردد. ‏اینک زودهنگام ترین نشانه رقتار راست یا چپ دست بودن می باشد.

Chapter 32   Rolling Over

‏کتاب ھای درسی كه وابسته به امراض کودکان ھستند آن قابلیت را بصورت ‏ "جمع کردن" تعریف می کنند که 10 تا 12 هفته قبل از تولد ظاهر می شود. ‏بھر حال، این ھماھنگی موثر ‏بسیار قبل در محیط کم جاذبه كیسه مشیمه پر از مایع ‏نمایش داده می شود. ‏برای مغلوب ساختن نیروی جاذبه بیشتر كه بیرون از رحم قرار دارد ‏از جمع شدن نوزاد ھا جلوگیری می کند ‏فقط نبودن استحکام ضروری است.

‏در این مدّت جنین ‏از لحاظ فیزیکی بیشتر فعال می شود.

‏حرکات ممکن است کند یا تند، ‏تکی یا تکراری، ‏بی اختیاری یا بازتابی باشند.

‏گردش سر، گسترش گردن، و تماس دست با صورت ‏بیشتر اتفاق می افتد.

‏لمس کردن جنین موجب جستجو، ‏حرکت فک، ‏حرکات چنگ زنی ‏و اشاره کردن پنجه می گردد.

Chapter 33   Eyelid Fusion

‏در زمان 7 و 8 هفتگی، پلک ھای بالایی و زیرین ‏سریعا بر روی چشم می رویند و بطور جزئی باھم پیوند می خورند.

Chapter 34   "Breathing" Motion and Urination

‏اگرچه در شکم مادر ھیچ ھوایی وجود ندارد، ‏جنین در مدّت 8 هفته حرکات تنفس ادواری را نشان می دهد.

‏تا این زمان، کلیه ھا ادرار تولید می کنند ‏که در مایع مشیمه ای آزاد می شود.

‏در جنین مذکر، آزمایشھای رشد ‏شروع به آزاد سازی تستسترون می کند.

Chapter 35   The Limbs and Skin

‏استخوان ھا، مفاصل، اعصاب، عضلات، ‏و رگ ھای خون دست و پا ‏تشابه زیادی با بزرگسالان دارد.

‏در زمان 8 هفتگی اپی درم یا پوست بیرونی ‏یک عضو چند لایه ای می شود، ‏که بیشتر شفافیتش را از دست می دھد.

‏ابروها مانند مو که دور دهان ظاهر می گردد، رشد می کنند.

Chapter 36   Summary of the First 8 Weeks

‏ھشت هفته بر مدّت جنینی علامت می گذارد.

‏در این مدّت، جنین انسان ‏از یک تک سلولی ‏به حدود 1 موجود 1 میلیارد سلولی تبدیل شده است. ‏که در آن بیش از 4000 ساخت ھای آناتومی متمایز تشکیل گردیده است.

‏حالا این جنین دارای ‏بیش از 90٪ ساخت ھایی که در بزرگسالان یافت می شود می باشد.