Skip Navigation

National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
IBHAYOLOJI YANGAPHAMBILI KOKUBELETHWA KOMNTWANA

.Ndebele [Sindebele (Ndebele)]


 
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

The 8-Week Embryo

Chapter 30   8 Weeks: Brain Development

Eemvekeni ezi-8 ingqondo sele ikhule khulu begodu ingangencenye yobudisi be-embryo.

Ukukhula kuya phambili Ngendlela emangazako.

Chapter 31   Right- and Left-Handedness

Eemvekeni ezi-8, amaphesenti angu-75 we-embryo abonisa ubukhulu ngakwesokudla. Okuseleko kuhlukene ngokulinganako phakathi kokukhulu ngokwesobuncele nokungakhethi. Lokhu kubonisa ngesikhathi kusothoma ukusebenzisa sokudla noma sesincele.

Chapter 32   Rolling Over

Iincwadi zobodokotela babentwana zihlathulula ikhono loku "phenduka " libonakala kusukela eemvekeni ezi-10 ukuya 20 ngemva kokubelethwa. Kodwana ukuhlanganokho, kubonakala masinyana kusimo esinganabudisi kumgodla ozele amanzi obizwa nge (amniotic sac). Kwaphela ukuswela amandla okudingekako ukuhlula ubudisi obukhudlwana ngaphandle kwesizalo kuvikela abasanda kubelethwa bangaphenduki.

I-embryo iyakhula khudlwana ngalesi isikhathi.

Ukusikinyeka kungaba msinyana namkha kabuthaka, kunye namkha kunengi, ngeenkhathi ezihlukileko namkha ngokuzilula.

Ukuphendula ihloko, ukulula intamo, nokuthuntana kwesandla nobuso kwenzakala kanengi.

Ukuthinta i-embryo kuletha ukubaleka, ukusikinyeka kwemihlathi, kokubamba, nokukhomba kweminwe.

Chapter 33   Eyelid Fusion

Phakathi kweemveke ezi-7 na 8, iimvalo zamehlo ziyakhula emehlweni zihlangane.

Chapter 34   "Breathing" Motion and Urination

Nanoma kunganamoya kusibeletho, i-embryo ibonisa ukuphefumula okungathikamezekiko emvekeni ezi-8.

Ngalesi isikhathi, iziso sekhipha umchamo ophumela ngaphakathi kwe-amniotic fluid.

Kuma-embryos wabesilisa, Amaqanda akhulako athoma ukukhipha i-testosterone.

Chapter 35   The Limbs and Skin

Amathambo, iindawo zokuhlangana, imisipha, imizwa, nemithambo yeengazi yezitho zomzimba zifana khulu nalezo zabantu abadala.

Eemvekeni ezi-8 Isikhumba sangaphandle, siba kanengi, ungasakwazi ukubona ngale.

Amashiya ayakhula afane nezinwele zivela eduze komlomo.

Chapter 36   Summary of the First 8 Weeks

Iimveke ezisishiyagalombili zibonisa ukuphela kwesikhathi se-embryonic.

Ngalesi isikhathi, i-embryo yomuntu ikhule ukusukela kuseli linye yaqishe yaba maseli ayi 1 billion akha imakhiwo engaphezulu kwe 4,000 eyahlukileko (anatomic structures).

I-embryo manje inangaphezulu kwe 90% yemakhiwo etholakala kwabadala.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: