Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
UKUFUNDA NGOKWENZEKAYO NGAPHAMBI KOKUZALA

.isiZulu [Zulu]


National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Choose Language:
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

Chapter 15   5 Weeks: Cerebral Hemispheres

Phakathi kuka 4 no 5 amaviki, ubuchopho buyaqhubeka nokukhula ngamandla bese buhlukaniseka izingxenye eziwu 5 ezicacile.

Ikhanda licishe libe wu 1/3 wabo bonke ubukhulu bombungu.

Kuvela ama- cerebral hemisheres, agcine eseyizingxenye ezinkulu kunazozonke zobuchopho.

Imisebenzi egcina isilawulwa ngama-cerebral hemispheres ibala ukucabanga, ukufunda, inkumbulo, ukukhuluma, ukubona, ukuzwa, ukunyakaza kokuzithandela, nokuxazulula izinkinga.

Chapter 16   Major Airways

Emgudwini wokuphefumula, kukhona awesokudla nawesobunxele asemqoka ama-stem bronchi kanti azogcina exhume uqhoqhoqho, namaphaphu.

Chapter 17   Liver and Kidneys

Qaphela isibindi esikhulu esigcwele isisu eceleni kwenhliziyo eshayayo.

Izinso zonomphelo zivela kumaviki awu 5.

Chapter 18   Yolk Sac and Germ Cells

Igobosi lesikhupha linamaseli enzalo asekuqaleni okuthiwa ama-germ cells. Kumaviki awu 5 lama germ cells aya ezithweni zenzalo eziseceleni kwezinso.

Chapter 19   Hand Plates and Cartilage

Futhi kumaviki awu 5, umbungu umila isithebe ezandla, bese uqwanga luqale kumaviki awu 5 1/2.

Lapha sibona isithebe lesandla sobunxele nesihlakala kumaviki awu 5 nezinsuku eziwu 6.

Embryonic Development: 6 to 8 Weeks

Chapter 20   6 Weeks: Motion and Sensation

Kumaviki awu 6 ama-cerebral hemispheres akhula ngokushesha ngaphezu kwezinye izingxenye zobuchopho.

Umbungu uqala ukuzenzela iminyakazo ngokwawo. Lo mnyakazo uyadingeka ukusiza ukukhula kwemisipha nemizwa.

Ukuthintwa emlonyeni kwenza umbungu ugudluze ikhanda ngokulivikela.

Chapter 21   The External Ear and Blood Cell Formation

Indlebe yangaphandle iqala ukwakheka.

Kumaviki awu 6, sekuqalile ukwakheka kwamaseli egazi esibindini lapho manje sekukhona ama-lymphocytes. Lo luhlobo lwamaseli amhlophe egazi yingxenye esemqoka yohlelo lwamasosha omzimba.

Chapter 22   The Diaphragm and Intestines

Untu, umsipha ophambili osebenza ekuphefumuleni, lusuke selwakhekile kumaviki awu 6.

Ingxenye yethumbu manje iphumele okwesikhashana enkabeni. Lo luhlelo oluvamile, okuthiwa yi-physiologic herniation, lunika isikhala ezinye izitho ezikhulayo esiswini.

Chapter 23   Hand Plates and Brainwaves

Kumaviki awu 6 amapuleti ezandla aba nokwendlaleka.

Amaza obuchopho aseqoshiwe kumaviki awu 6 no 2 wezinsuku.

Chapter 24   Nipple Formation

Izingono zivela emaceleni omzimba ngaphambi kokufika endaweni yawo yokugcina ngaphambili kwesifuba.

Chapter 25   Limb Development

Kumaviki angu 6 1/2, izindololwane sezicacile, iminwe isiqala ukwehlukana, nokunyakaza kwezandla kuyabonakala.

Ukwakheka kwamathambo, okuthiwa yi-ossification, kuqala ngaphakathi kwi-clavicle, noma ingqwababa, nakumathambo emihlathi.

Chapter 26   7 Weeks: Hiccups and Startle Response

Ithwabi selike labonakala kumaviki awu 7.

Iminyakazo yemilenze isiyabonakala, kanye nokukhombisa ukwethuka.

Chapter 27   The Maturing Heart

Inhliziyo enamakamelo awu-4 isicishe iphelele. Ngokuvamile, manje inhliziyo isishaya 167 izikhathi ngomzuzu.

Ukusebenza kukagesi wenhliziyo okwaqoshwa kumaviki awu 7 1/2 kuveza umgudu wamaza ocishe ufane nowomuntu omdala.

Chapter 28   Ovaries and Eyes

Kwabesimame, izindlala zamaqanda ziyabonakala kumaviki awu 7.

Kumaviki awu 7 1/2, ulwebu lwehlo olunemibala lubonakala kalula futhi amajwabu amehlo aqala ukukhula ngesivinini.

Chapter 29   Fingers and Toes

Iminwe isihlukene kanti izinzwane zihlangene kuphela ngaphansi.

Izandla manje sezingathintana, ngokunjalo nezinyawo.

Amalunga amadolo asekhona.

The 8-Week Embryo

Chapter 30   8 Weeks: Brain Development

Kumaviki angu 8 ubuchopho sebukhule kakhulu futhi bucishe bube yineye wesisindo somzimba wombungu.

Ukukhula kuqhubeka ngesivinini esingajwayelekile.

Chapter 31   Right- and Left-Handedness

Kumaviki awu 8, u 75% wemibungu ukhombisa ukukhonya kwesandla sokudla. Esele ihlukaniseke ngokulinganayo phakathi kwamanxele nonxazonke. Lobu wubufakazi bokuqala bokujwayela esokudla noma sobunxele.

Chapter 32   Rolling Over

Amabhuku ngezingane achaza ukuthi ikhono "lokuphenduka" livela kumaviki awu 10 kuyaku 20 emva kokuzalwa. Nokho, le likhono elihlaba umxhwele liyashesha ukuvezwa esimweni esingenangcindezi se-amniotic sac egcwele uketshezi. Kuphela wukuntuleka kwamandla adingekayo ukunqoba amandla angaphezulu engcindezi ngaphandle kwesibeletho kunqanda ingane ezelwe ekuphendukeni.

Umbungu uya ngokuba matasa ngale sikhathi.

Iminyakazo inganensa noma isheshe, kanye noma iphindaphinde, izenzekele noma iphendule okunye.

Ukujikisa ikhanda, ukwelula umqala, nesandla esithinta ubuso kuya ngokwanda.

Ukuthinta umbungu kudala ukuyaluzisa amehlo, ukunyakaza komhlathi, iminyakazo yokubamba, nokukhomba kwezinzwane.

Chapter 33   Eyelid Fusion

Phakathi kwamaviki 7 no 8, amajwabu amehlo akhula ngokushesha ngaphezu kwamehlo futhi aya ngokuhlangana.

Chapter 34   "Breathing" Motion and Urination

Yize noma awukho umoya esibelethweni, umbungu uveza iminyakazo yokuphefumula kumaviki awu 8.

Ngale sikhathi, izinso zikhiqiza umchamo ochithwa kwi- amniotic fluid.

Kwimibungu yesilisa, amasende akhulayo aqala ukukhiqiza nokukhipha i-testosterone.

Chapter 35   The Limbs and Skin

Amathambo, amalunga, imisipha, imizwa, nemithambo yegazi yezingalo nemilenze kucishe kufane nokwabadala.

Kumaviki awu 8 isikhumba sangaphandle, siba nezingqimba eziningi, silahlekelwe wukubonakala ngale.

Kumila amashiya ngenkathi kuvela uboya ngaphandle komlomo.

Chapter 36   Summary of the First 8 Weeks

Amaviki awu 8 asho ukuphela kwesikhathi sombungu.

Ngale sikhathi, umbungu womuntu usukhule usuka kwiseli eyodwa waba cishe ngu 1 billion amaseli akha ngaphezu kuka 4,000 izakhiwo ezicacile zomzimba.

Umbungu manje usunezingaphezu kuka 90% izakhiwo ezitholakala kwabadala.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: