Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
JAN YON BEBE DEVLOPE NAN VANT MANMAN L

.Kreyòl Ayisyen [Creole (Haitian)]


National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Choose Language:
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

Chapter 15   5 Weeks: Cerebral Hemispheres

Ant 4 ak 5 semèn sèvo a kontinye devlope byen rapidman e li divize an 5 seksyon diferan.

Tèt la reprezante anviwon 1/3 nan gwosè anbriyon an.

Boul sèvo yo parèt e yo vin fòme pati ki pi gwo nan sèvo a.

Men kèk nan fonksyon boul ki nan sèvo a ap gen pou yo kontwole : kapasite pou moun nan panse, pou l aprann, pou l sonje, pou l pale, pou l wè, pou l tande, pou l fè mouvman li vle e pou l rezoud pwoblèm.

Chapter 16   Major Airways

Nan systèm respirasyon an, bwonch souch prensipal dwat ak bwonch souch prensipal goch yo parèt e yo gen pou yo fè trache a kole ansanm an ak poumoun yo.

Chapter 17   Liver and Kidneys

Ou wè yon kè k ap bat e gade jan mas fwa a plen vant ki bò kote l la.

Sou 5 semèn, ren ki pèmanan yo parèt.

Chapter 18   Yolk Sac and Germ Cells

Sak lonbrik la gen ladan l premye selil repwodiksyon yo yo rele yo selil jèminal. Sou 5 semèn, selil jèminal sa yo al abite anndan ògàn repwodiksyon ki bò kote ren yo.

Chapter 19   Hand Plates and Cartilage

Toujou sou 5 semèn, anbriyon an fòme zo pla men yo e katilaj yo kòmanse fòme sou 5 semèn edmi.

La a n ap gade pla men ansanm ak ponyèt goch la sou 5 semèn ak 6 jou.

Embryonic Development: 6 to 8 Weeks

Chapter 20   6 Weeks: Motion and Sensation

Sou sizyèm semèn nan, boul sèvo yo pran devlope pi rapid lontan pase lòt seksyon ki nan sèvo a.

Anbriyon an kòmanse fè mouvan pa reflèks Tip mouvman sa a yo nesesè pou nè yo ka devlope pa rapò ak mis yo nòmalman.

Si yo touche zòn bouch anbriyon an, sa ap fè l rale tèt li menm kote a.

Chapter 21   The External Ear and Blood Cell Formation

Zòrèy ki pa anndan an kòmanse pran fòm li.

Sou 6 semèn, selil san yo ap fòme anndan fwa a kote lenfosit yo deja twouve yo. Tip globil blan sa yo se yon pati enpòtan nan devlopman sistèm defans kò a.

Chapter 22   The Diaphragm and Intestines

Dyafram nan, mis presipal kò a sèvi pou l respire, prèske fin fòme sou sizyèm semèn nan.

Kounye a, gen yon pati nan trip la ki antre kò l pou yon ti moman nan kòd lonbrik la. Se yon etap ki nòmal, sa rele èniyasyon fizyolojik, e se sa ki pèmèt gen plas pou lòt ògàn ki nan vant la devlope.

Chapter 23   Hand Plates and Brainwaves

Sou 6 semèn, pla men an vin yon ti jan plat.

Gen ond sèvo ki parèt sou sis semèn ak 2 jou.

Chapter 24   Nipple Formation

Pwen tete yo kòmanse parèt akote twon kò a yon tikras tan avan yo fin pran plas definitif yo sou lestomak la.

Chapter 25   Limb Development

Sou 6 semèn ½, ou ka wè chak koud, dwèt yo kòmanse detache, e w ka wè men yo k ap fè mouvman.

Zo yo kòmanse fòme, yo rele sa osifikasyon, e sa kòmanse anndan klavikil la, (zo kou) ak nan zo ki nan pati anwo ak pati anba machwè a.

Chapter 26   7 Weeks: Hiccups and Startle Response

Yo remake anbriyon an fè wokèt sou 7 semèn.

Kounye a, ou ka wè pye yo k ap fè mouvman reflèks

Chapter 27   The Maturing Heart

Kè a sanse fin fòme ansanm ak 4 twou ki anndan l yo. Kounye a, kè a bat 167 fwa pa minit an mwayèn.

Aktivite elektrik ki kòmanse fèt nan kè a sou 7 semèn ½ sanble ak aktivite ond elektrik yo fè nan kò yon granmoun.

Chapter 28   Ovaries and Eyes

Si anbriyon an se yon fi, ou ka distenge ovè l yo sou 7 semèn.

Ou ka wè retin je ak tout koulè l byen fasil sou 7 semèn edmi e pòpyè yo kòmanse devlope rapidman.

Chapter 29   Fingers and Toes

Dwèt yo detache e se nan baz pye a sèlman zòtèy yo kole ansanm.

Yon men ka touche lòt men an, yon pye ka touche lòt pye a.

Atikilasyon jenou yo deja egziste tou.

The 8-Week Embryo

Chapter 30   8 Weeks: Brain Development

Sou 8 semèn sèvo a byen devlope e poukont li, li peze prèske mwatye nan pwa total anbriyon an.

Anbriyon an devlope nan yon vitès ki estrawòdinè.

Chapter 31   Right- and Left-Handedness

Sou 8 semèn, 75% anbriyon an sèvi ak bò dwat sa vle di li dwatye. Mwatye nan rès kò a sèvi ak bò goch, ki goche e mwatye ki sèvi ak de men. Se premye endikasyon ki demontre si anbriyon an goche oubyen si l dwatye.

Chapter 32   Rolling Over

Gen liv pedyatri ki fè kwè yon bebe gen kapasite pou l " vire bò " ant 10 ak 20 semèn apre l fin fèt. Sepandan, mouvman enpresyonan nan sa a kòmanse depi lè timoun nan te anndan sak likid amnyotik la kote fòs gravitasyon an fèb. Sèl rezon ki fè bebe a pa ka vire bò lè l fin soti nan matris la, se paske fòs gravitasyon an twò fò pou li.

Anbriyon an vin fè plis mouvman pandan peryòd sa a.

Mouvman l yo kapab lan oubyen rapib, swa l fè yo yon sèl fwa oubyen li kontinye fè yo, konsa tou li ka fè yo pa reflèks.

Li vire tèt li, li lonje kou l e li mayen figi l pi souvan.

Si yo touche anbriyon an, sa ap fè l mare figi l, sa ap fè l bouje machwè l, sa ap fè l li fèmen ponyèt li, e sa ap fè l bouje zòtèy li.

Chapter 33   Eyelid Fusion

Ant 7 ak 8 semèn, ni popyè ki anwo je l, ni popyè ki anba je l gwosi rapidman e yo kole ansanm pou yon moman.

Chapter 34   "Breathing" Motion and Urination

Sou 8 semèn, kwak pa gen lè anndan matris la, tanzantan, anbriyon an fè mouvman kòmsi l ap respire.

Nan moman sa a, ren yo fè pipi nan likid amnyotik la.

Si anbriyon an se yon tigason, ti boul grenn ki an devlopman yo kòmanse bay testostewòn.

Chapter 35   The Limbs and Skin

Zo yo, atikilasyon yo, mis yo, nè yo ansanm ak veso san ki nan manm yo sanble ak pa gramoun yo anpil.

Sou 8 semèn, epidèm nan, oubyen po pa deyò a, vin tounen yon manbràn ki gen plizyè kouch, e li prèske pa transparan ankò.

Sousi yo kòmanse parèt e ti plim kòmanse pouse arebò bouch li.

Chapter 36   Summary of the First 8 Weeks

Sou 8yèm semèn nan, peryòd anbriyon an fini.

Pandan 8 semèn sa yo, anbriyon an soti nan stad yon ti grenn selil, li vin transfòme an prèske yon milya selil ki fòme plis pase 4 000 estrikti anatomik diferan.

Kounye a, anbriyon an posede plis pase 90% nan estrikti ki egziste nan kò granmoun.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: