Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
زیست شناسی رشد پیش زادی

.فارسی [Persian]


National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Choose Language:
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

Chapter 15   5 Weeks: Cerebral Hemispheres

‏بین 4 و 5 هفته ‏مغز به رشد سریع خود ادامه می دھد ‏و به 5 قسمت مجزا تقسیم می شود.

‏سر شامل تقریبا 3/1 کل اندازه جنین می گردد.

‏نیمکره ھای مغزی ظاھر می شوند، ‏كه بتدریج به بزرگترین قسمت مغز تبدیل می شوند.

‏عملکردهایی مانند تفکر، یادگیری، ‏حافظه، گفتار، بینایی، ‏شنوایی، حرکت اختیاری، ‏و حلّ مسائل نهایتاً ‏بوسیله نیمکره ھای مغزی کنترل می شوند.

Chapter 16   Major Airways

‏در دستگاه تنفس، ‏ریشه اساسی ششهای راست و چپ موجود اند ‏و بالآخره به ‏نای یا لوله ھوا ‏متصل خواھند شد.

Chapter 17   Liver and Kidneys

‏به جگر بزرگ كه نزدیک قلب د رحال ضربان قرار گرفته است ‏و شکم را پر می کند توجه کنید.

‏کلیه ھای دائمی در مدّت 5 هفته ظاھر می شوند.

Chapter 18   Yolk Sac and Germ Cells

‏کیسه محتویات نطفه مشتمل بر سلول ھای تولید اولیه ھستند. ‏كه آنھا را سلول ھای جنین ابتدائی می نامند. ‏در مدّت 5 هفته ‏آن سلول ھای جنین ابتدائی ‏بسوی اعضاء تولید مثل كه نزدیک ‏کلیه ھا قرار گرفته اند حرکت می کنند.

Chapter 19   Hand Plates and Cartilage

‏بعلاوه در مدّت 5 هفته ‏آن جنین صفحات دست را ایجاد کرده، ‏و در مدّت 5/5 هفته تشکیل غضروف آغاز می شود.

‏در این جا ما در 5 هفته و 6 روز صفحه دست چپ ‏و مچ دست را می بینیم.

Embryonic Development: 6 to 8 Weeks

Chapter 20   6 Weeks: Motion and Sensation

‏در مدّت 6 هفته نیمکره ھای مغزی بطور بی تناسب زود تر از ‏دیگر قسمت ھای مغز بزرگ می شوند.

‏جنین شروع به انجام حرکات ‏بی اختیاری و بازتابی می کند. ‏چنین حرکاتی برای ‏برای رشد عادی عصبی و عضلاتی لازم است.

‏تماس با فضای دھان موجب می شود كه ‏جنین بازتابانه سرش را عقب بکشد.

Chapter 21   The External Ear and Blood Cell Formation

‏گوش بیرونی شروع به شکل گیری می کند.

‏در مدّت 6 هفته ‏تشکیل یاخته خون در جگر در حال انجام است كه اکنون ‏‏لنفوسیتها در آن موجود می باشند. ‏این نوع از سلولهای خونی ‏بخش عمده در حال رشد سیستم ایمنی می باشد.

Chapter 22   The Diaphragm and Intestines

‏دیا فراگم، ‏عضله اصلی كه در عمل تنفس بکار می رود، ‏بطور کامل در مدّت 6 هفتگی شکل یافته است.

‏بخشی از امعاء اکنون بطور موقتی در داخل ریسمان نافی ‏برآمدگی ایجاد کرده است. ‏این عمل عادی فتق فیزیولوژیک نامیده می شود، ‏برای دیگر اعضاء در حال رشد در شکم فضا سازی می کند.

Chapter 23   Hand Plates and Brainwaves

‏در6 هفتگی صفحات دست یک یطور ضریفی صاف می گردند.

‏موج ھای مغز از6 هفته و 2 روز ضبط شده اند.

Chapter 24   Nipple Formation

‏نوک ھای سینه مدت کوتاهی قبل از رسیدن ‏به مکان نهایی در جلوی سینه. ‏در کنار بدن ضاهر می شوند.

Chapter 25   Limb Development

‏در مدّت 5/6 هفته، آرنج ھا متمایز می شوند، ‏انگشتان شروع به جدا شدن می کنند، ‏و حرکت دست را می توان مشاهده کرد.

‏تشکیل استخوان كه آسیفیکیشن نامیده می شود،، ‏در داخل ترقوه، ‏یا چنبر شروع می شود، ‏و استخوان ھای فک بالائی و زیرین پدید می آیند.

Chapter 26   7 Weeks: Hiccups and Startle Response

‏سکسکه در 7 هفتگی مشاھده شده است.

‏حالا حرکت ھای پا را می توان ھمراه ‏یک پاسخ جھشی مشاهده کرد.

Chapter 27   The Maturing Heart

‏قلب 4 حفره ای تا حد زیادی کامل شده است. ‏اکنون یطور متوسط، قلب در یک دقیقه 167 مرتبه تپش می کند.

‏فعالیت قابل الکتریکی قلب كه در 5/7 هفتگی ضبط شده اند ‏یک الگوی موج را آشکار می کند كه ھمانند افراد بزرگسال است.

Chapter 28   Ovaries and Eyes

‏در زن ھا، تخم دان ھا در زمان 7 هفتگی قابل شناخت می شوند.

‏در مدّت 5/7 هفتگی، آن رنگ شبکیه چشم ‏بآسانی می توانند دیده شوند. و پلک ھای چشم ‏یک رشد سریع را آغاز می کنند.

Chapter 29   Fingers and Toes

‏انگشتان جدا شده اند. ‏و پنجه ھا فقط در انتها با بکدبگر متصل ھستند.

‏حالا دست ھا می توانند به یکدیگر نزدیک شوند، ‏همینطور پا ھا هم می توانند به یکدیگر نزدیک شوند.

‏مفاصل زانو ھم موجود اند.

The 8-Week Embryo

Chapter 30   8 Weeks: Brain Development

‏در 8 هفتگی مغز بسیار رشد کرده است ‏و تقریبا نیمی از کل وزن بدن جنین را تشکیل می دھد.

‏رشد با سرعت فوق العاده ادامه می یابد.

Chapter 31   Right- and Left-Handedness

‏در مدّت 8 هفته، 75 در صد جنین ھا تسلط دست راست را ارائه می دھند. ‏باقیمانده بطور مساوی درمیان چپ دستان ‏و بدون ترجیح قسمت می گردد. ‏اینک زودهنگام ترین نشانه رقتار راست یا چپ دست بودن می باشد.

Chapter 32   Rolling Over

‏کتاب ھای درسی كه وابسته به امراض کودکان ھستند آن قابلیت را بصورت ‏ "جمع کردن" تعریف می کنند که 10 تا 12 هفته قبل از تولد ظاهر می شود. ‏بھر حال، این ھماھنگی موثر ‏بسیار قبل در محیط کم جاذبه كیسه مشیمه پر از مایع ‏نمایش داده می شود. ‏برای مغلوب ساختن نیروی جاذبه بیشتر كه بیرون از رحم قرار دارد ‏از جمع شدن نوزاد ھا جلوگیری می کند ‏فقط نبودن استحکام ضروری است.

‏در این مدّت جنین ‏از لحاظ فیزیکی بیشتر فعال می شود.

‏حرکات ممکن است کند یا تند، ‏تکی یا تکراری، ‏بی اختیاری یا بازتابی باشند.

‏گردش سر، گسترش گردن، و تماس دست با صورت ‏بیشتر اتفاق می افتد.

‏لمس کردن جنین موجب جستجو، ‏حرکت فک، ‏حرکات چنگ زنی ‏و اشاره کردن پنجه می گردد.

Chapter 33   Eyelid Fusion

‏در زمان 7 و 8 هفتگی، پلک ھای بالایی و زیرین ‏سریعا بر روی چشم می رویند و بطور جزئی باھم پیوند می خورند.

Chapter 34   "Breathing" Motion and Urination

‏اگرچه در شکم مادر ھیچ ھوایی وجود ندارد، ‏جنین در مدّت 8 هفته حرکات تنفس ادواری را نشان می دهد.

‏تا این زمان، کلیه ھا ادرار تولید می کنند ‏که در مایع مشیمه ای آزاد می شود.

‏در جنین مذکر، آزمایشھای رشد ‏شروع به آزاد سازی تستسترون می کند.

Chapter 35   The Limbs and Skin

‏استخوان ھا، مفاصل، اعصاب، عضلات، ‏و رگ ھای خون دست و پا ‏تشابه زیادی با بزرگسالان دارد.

‏در زمان 8 هفتگی اپی درم یا پوست بیرونی ‏یک عضو چند لایه ای می شود، ‏که بیشتر شفافیتش را از دست می دھد.

‏ابروها مانند مو که دور دهان ظاهر می گردد، رشد می کنند.

Chapter 36   Summary of the First 8 Weeks

‏ھشت هفته بر مدّت جنینی علامت می گذارد.

‏در این مدّت، جنین انسان ‏از یک تک سلولی ‏به حدود 1 موجود 1 میلیارد سلولی تبدیل شده است. ‏که در آن بیش از 4000 ساخت ھای آناتومی متمایز تشکیل گردیده است.

‏حالا این جنین دارای ‏بیش از 90٪ ساخت ھایی که در بزرگسالان یافت می شود می باشد.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: