Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
CHIDZIDZO CHEBIOLOGY PAKUKURA KWEMWANA MUDUMBU

.Shona


National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Choose Language:
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

Chapter 15   5 Weeks: Cerebral Hemispheres

Pakati pemasvondo mana nemashanu, uropi unoenderera nekukura hwopetana-petana kuita mapato mashanu akasiyana.

Musoro unotora nzvimbo huru ye hukuru hwe"embryo".

Nzvimbo inogara huropi Inenge denderedzwa ndiyo inoratidzika ichikura panhengo dzose dzeuropi.

Mabasa ese anotanga kuitwa nehuropi anosanganisa pfungwa, kudzidza, kuchengeta pfungwa, kutaura,kuona, kunzwa, kufambisa nhengo dzemuviri, uye kupindura mibvunzo yakaoma.

Chapter 16   Major Airways

Pakugadzirwa kwenhengo dzekufema, divi rekurudyi nedivi rekuruboshwe rwemapapu rwunenge rwakasiyana uye rwuchazobatana gare-gare negurokuro nemapapu.

Chapter 17   Liver and Kidneys

Onaiwo kukura kwechitaka chakazadza dumbu uye chakabatana nemwoyo urikurova.

Itsvo dzakakwana dzinoonekwa mumashure memasvondo mashanu.

Chapter 18   Yolk Sac and Germ Cells

Kasaga kane ma"cell" ekutangisisa kuvaka munhu anonzi ma"germ cells". Mumasvondo mashanu aya ma "germ cell" anotama kuenda kunezvekuita mwana zvinowanikwa pedyo neitsvo.

Chapter 19   Hand Plates and Cartilage

Mumasvondo mashanuwo, "embryo" inoita zvekuvaka maoko, uye mabhonzo akapfava anotanga kuitwa kwapera masvondo mashanu.

Pano tinoona Kugadzirwa kweruoko rweruboshwe nechanza chacho mumasvondo mashanu nemazuva matanhatu.

Embryonic Development: 6 to 8 Weeks

Chapter 20   6 Weeks: Motion and Sensation

Pamasvondo matanhatu dende rekuchengeta huropi rinenge richikura nekukurumidza kukunda dzimwe nhengo dzehuropi.

Pano "embryo" inotanga kuita mafambiro anenge kugwina-gwina. Izvi zvinodiwa nekuti zvinokudza inonzi "neuromuscular development".

Mukabata muromo munoita kuti "embryo" idzosere musoro mukati.

Chapter 21   The External Ear and Blood Cell Formation

Pano nzeve dzinotanga kukura

Pamasvondo matanhatu, kugadzirwa kweropa kunenge kwatanga muchiropa munowanikwa ma"lymphocytes" achigara imomo. Idzi nhengo dzinowanikwa muropa ndidzo dzakakosha pakugadzira masoja emuviri.

Chapter 22   The Diaphragm and Intestines

Pazasi pemapapu, panenhengo inoshandiswa pakufema kwemunhu, uye pamasvondo matanhatu inenge yakwana.

Pano ura hudiki hunenge huchionekwa uye ndihwo huchaita guvhu ichi chinhanho chinonzi "physiologic herniation", uye chinogadzirira dzimwe nhengo dzinowanikwa mudumbu.

Chapter 23   Hand Plates and Brainwaves

Pamasvondo matanhatu maoko anotanga kunyatsoonekwa

Uropi unenge hwava kutoshanda mumasvondo matanhatu nemazuva maviri.

Chapter 24   Nipple Formation

Minyatso inotanga kukura mumativi emuviri ichienda kunzvimbo inowanikwa minyatso pamberi pechipfuva.

Chapter 25   Limb Development

Panopera masvondo matanhatu nechidimbu, magokora anenge avakuonekwa, zvigunwe zvinotanga kunyatsoonekwa zvisina kubatana uye ruwoko rwunogona kufamba-famba.

Mapfupa anenge achisimba,uye izvi zvinonzi "ossification", zvinotanga nebvupa repabendekete kana kuti "collar bone", uye mapfupa eshaya dzepamusoro nedzepazasi.

Chapter 26   7 Weeks: Hiccups and Startle Response

Munhikwi unowonekwa pamasvondo manomwe.

makumbo anoonekwa kutanga kufamba nekudaira kanamai vavhunduka.

Chapter 27   The Maturing Heart

Nhengo ina dzemwoyo dzinenge dzavakukwana. Pamagariro edu, mwoyo unorova kanokwana ka167 paminiti rega.

Kugwina kwemwoyo kunobatwa mumasvondo manomwe anechidimbu anoratidza marovero emwoyo wemunhu mukuru.

Chapter 28   Ovaries and Eyes

Mumadzimai panogara mazai,panenge pavakuonekwa pamasvondo manomwe.

Pamasvondo manomwe anechidimbu,Kutanga kweziso kunenge kwavakuonekwa zvakanaka uye chekubwairisa ziso, izvi ndizvo zvinotangisa kukura nekukurumidza.

Chapter 29   Fingers and Toes

Minwe yemaoko inonyatsokubuda uye zvigunwe zvemaoko hazvisisina kubatana nezvekutsoka

Maoko avakugona kusangana, uye tsokawo dzakusangana.

Mabvi avakuonekwa.

The 8-Week Embryo

Chapter 30   8 Weeks: Brain Development

Pamasvondo masere uropi hwunenge hwakwana uye huremo hwacho hwunenge hwuchikwana hwuremo chidimbu che "embryo".

Pano makuriro acho anokurumidza zvakanyanya.

Chapter 31   Right- and Left-Handedness

Pamasvondo 8,75% ye'embryo' Inenge ichishandisa ruoko rwerudyi Chidimbu chasara hachina chinoshandisa ruboshwe kunyanya kana kusavenehanya nazvo Uku ndiko kutanga kwekuona Vanorerekera kurudyi kana ruboshwe.

Chapter 32   Rolling Over

Magwaro ezvevacheche anotaura Nezvekushanduka kuti kunoonekwa masvondo gumi kana makumi maviri. Asika, kushanduka uku kunoshamisa kunokurumidza kuonekwa munzimbo dzine "low-gravity" inenge iri munonzi mu'amniotic sac'. Chinodiwa chete kushaya simba rekurwisana ne'gravitational force' inenge irikunze kwechibereko inodzivirira kushanduka.

Pano "embryo" inenge yave kutamba zvinesimba.

Zvinogona kunonoka kana kukurumidza, kamwechete kana kakawanda, ipapo-ipapo kana zvekuvhunduka.

Musoro nemutsipa zvinenge zvava Kutendeuka uye maoko achibata kumeso izvi zvinoitika nguva dzose

Kana "embryo" ikabatwa inobwaira, kana kuomesa shaya, kuda kubata, kana kufambisa zvigunwe.

Chapter 33   Eyelid Fusion

Pakati pemasvondo manonwe nemasere,nhengo dzese dzeziso dzinokurumidza kukura dzigovhara ziso kunge richavharika zvachose.

Chapter 34   "Breathing" Motion and Urination

Kunyange muchibereko musingapinde mhepo, "embryo" inoratidza kufema mumasvondo masere.

Panguva ino, Itsvo dzavakubudisa weti inosangana ne'amniotic fluid'

Mu "embryo" dzevanarume, panotanga kukura zvechirume pagotangawo kugadzirwa zvinonzi "testosterone".

Chapter 35   The Limbs and Skin

Mapfupa,nemajoyini, nyama, tsinga, ne tsinga dzeropa dzenhengo dzinenge dzanyatsofanana zvikuru nedzevakuru.

Pamasvondo masere ganda, rekunze, rinenge richikurawo rinenhengo dzakawanda, richipera kunjenjemera.

Tsiye dzinotanga kukura nemvere dzinokura kutenderedza muromo.

Chapter 36   Summary of the First 8 Weeks

Pamasvondo masere ndopanoguma inonzi "embryonic period".

Panguva ino, "embryo" yega-yega inenge yabva mu"cell" rimwechete kusvika ma"cell" anokwana zviuru nezviuru zvemamiriyoni anovaka zviuri zvina zvenhengo dzakasiyana.

Panguva iyi "embryo" inenge yave nenhengo dzese dzayo dzakafanana nedzevanhu vakuru.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: