Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
IBHAYOLOGI LEPHATSELENE NEKUKHULA KWEMNTFWANA LOSESESIBELETFWENI SENINA

.Siswati [Swati (siSwati)]


National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Choose Language:
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

Chapter 15   5 Weeks: Cerebral Hemispheres

Emkhatsini wa-4 na-5 wemaviki, ingcondvo iyachubeka ikhula masinyane futsi iyehlukaniseka iba tigaba let-5 letehlukile.

Bukhulu benhloko benta lokungenai 1/3 webukhulu sebubonkhe be-embriyo.

Kuvela tinhlangotsi tebucopho, letikhula kancane kancane tize tibe tincenye tengcondvo letinkhulu kunato tonkhe.

Imisebenti legcina iphetfwe tinhlangotsi tebucopho ifaka ekhatsi kucabanga, kufundza, kukhumbula, kukhuluma, kubona, kuva, kunyakata ngekutifunela, kanye nekusombulula tinkinga.

Chapter 16   Major Airways

Eluhlelweni lwekuphefumula, kukhona sicu semphimbo lesikhulu sasekudla nesasesincele futsi sitawugcina sihlanganise chochocho kumbe bhongwane, nemaphaphu.

Chapter 17   Liver and Kidneys

Buka liphaphu lelikhulukati leligcwele sisu eceleni kwenhlitiyo leshayako.

Tinso tesiphelane tivela emavikini la-5.

Chapter 18   Yolk Sac and Germ Cells

Sikhwama semtfubi welicandza sicuketse tinhlayiya letisetincane tetitfo tekutala letibitwa ngekutsi tinhlayiya letiyimbewana. Emavikini la-5 letinhlayiya letiyimbewana tiyatfutsa tiye etitfweni tekutala letiseceleni kwetinso.

Chapter 19   Hand Plates and Cartilage

Futsi emavikini la-5, i-embriyo imila tigadlana tetandla, kutsi ikhathilegi yona icale kwakheka emavikini la-5 1/2.

Lapha sibona sigadlana sesandla sesincele kanye nesihlakala emavikini la-5 nemalanga la-6.

Embryonic Development: 6 to 8 Weeks

Chapter 20   6 Weeks: Motion and Sensation

Emavikini la-6 tinhlangotsi tebucopho tikhula masinyane kakhulu ngendlela lengalingani naletinye tigaba tengcondvo.

I-embriyo icalisa kunyakata lokutentakalela ngekwako kanye nalokubangelwa yintfo letsite. Lokunyakata loku kufanele kube khona kuze kutewukhutsata kukhula kwemiva nemsipha lokwetayelekile.

Kutsintfwa kancane ngasemlonyeni kubangela i-embriyo kutsi ibalekise inhloko yayo iyiyise emuva.

Chapter 21   The External Ear and Blood Cell Formation

Indlebe yangaphandle icalisa kubonakala kutsi yindlebe.

Emavikini la-6, kwakheka tinhlayiya tengati esibindzini lapho sekukhona emasotja engati lamhlophe. Loluhlobo lolu lwenhlayiya lemhlophe luyincenye lebalulekile yeluhlelo lolwakhekako lwekutivikela kwemtimba etifeni.

Chapter 22   The Diaphragm and Intestines

Idayaframu, lekungumsipha lobalulekile losebenta ngalesikhatsi umuntfu aphefumula, wakhekha ikakhulukati emavikini la-6.

Incenye yelitfumbu nyalo seyihlomeke kwesikhashana enkhabeni. Lenchubo lena leyetayelekile, lebitwa ngekutsi kuvuleka kwesisu, ivulela letinye titfo letakhekako indzawo esiswini.

Chapter 23   Hand Plates and Brainwaves

Emavukini la-6 tigadlana tetandla ticalisa kwenta shengatsi tiyendlaleka kancane.

Umsinga wekusebenta kwengcondvo usuke sewubonakele kutsi ukhona le emuva emavikini la-6 nemalanga la-2.

Chapter 24   Nipple Formation

Kuvela tingono ngala nangala emtimbeni longenhla masinyane ngembikwekutsi tifike endzaweni letitawugcina tikuyo ngaphambili esifubeni.

Chapter 25   Limb Development

Emavikini la-6 1/2, tingcoza setiyabonakala, iminwe seyicalisa kwehlukana, futsi netandla setibonakala tinyakata.

Kwakheka kwematsambo,lokubitwa ngekutsi kucina kwenyama ibe litsambo, kuyacalisa ngekhatsi kweklavikhili, kumbe litsambo lentsamo, kanye nematsambo emhlatsi wangenhla newangentasi.

Chapter 26   7 Weeks: Hiccups and Startle Response

Intfwabi isuke seyibonakele kuba khona emavikini la-7.

Kunyakata kwemilente nyalo sekuyabonakala, kanye nekwetfuka nakukhona lokwetfusako.

Chapter 27   The Maturing Heart

Inhlitiyo lemagumbimane cishe seyiphelele. Nawulinganisa, nyalo inhlitiyo ishaya tikhatsi leti-167 ngeliminithi.

Kusebenta ngagezi kwenhlitiyo lokubonakele emavikini la-7 1/2 kuveta lizinga lemsinga lelifana nasemntfwini lomdzala.

Chapter 28   Ovaries and Eyes

Ebantfwini labasikati, sibeletfo sibonakala emavikini la-7.

Emavikini la-7 1/2, irethina yeliso lenembala seyibonakala malula futsi emajwabu emehlo asacalisa kukhula masinyane.

Chapter 29   Fingers and Toes

Iminwe seyehlukene kantsi tintwane tona tihlangene lapho tigcina khona kuphela.

Tandla nyalo setiyakhona kusondzela ndzawonye, kanjalo netinyawo.

Emalunga asemadvolweni nawo asakhona.

The 8-Week Embryo

Chapter 30   8 Weeks: Brain Development

Emavikini la-8 ingcondvo seyakheke kakhulu imphela futsi isindza cishe ihhafu yesisindvo semtimba we-embriyo sesiphelele.

Kukhula kwenteka ngelizinga lelisetulu ngendlela lemangalisako.

Chapter 31   Right- and Left-Handedness

Emavikini la-8, 75% wema-embriyo abonakala sandla sekudla kungiso lesinemandla kakhulu. Lamanye ema-embriyo hhafu yawo inemandla kakhulu esandleni sesincele,kutsi lelenye ihhafu tandla totimbili tilingane ngemandla. Lobu bufakazi bekucala bekutsi umuntfu utawusebentisa siphi sandla.

Chapter 32   Rolling Over

Tincwadzi tekufundzisa ngetemphilo yebantfwana tichaza likhono lekukwati "kugucuka" kutsi kwenteka ku-10 kuye ku-20 wemaviki umntfwana atelwe. Nobe kunjalo, lelikhono lelibabatekako,lekukwati kunyakata libonakala umnftwana angakatalwa asesekulendzawo lapho kungekho emandla emhlaba ladvonselana phansi esikhwameni se-amniyoni lesigcwele emantana. Kweswelakala kuphela kwemandla ladzingakalako lenta umuntfu akwati kwehlula emandla emhlaba ladvonselana phansi langaphandle kwesibeletfo lokuvimbela bantfwana labasandza kutalwa kutsi bakwati kugucuka.

I-embriyo iya ngekuya ikhutsala kunyakata ngalesikhatsi lesi.

Kunyakata kungahle kutsatse Sikhatsi kumbe kwenteke masinyane, kube kanye kumbe kanyenti, kutentakalele kumbe kubangelwe ngulokutsite.

Kugucula inhloko, kwelula intsamo, kanye nekutsintsa buso ngesandla sekuvame kakhudlwana kwenteka.

Kuyitsintsa i-embriyo kubangela kutsi ififiyele, kunyakata kwemihlatsi, kunkhonkhoshela ngetandla, nekweleka kwetintwane.

Chapter 33   Eyelid Fusion

Emkhatsini wemaviki la-7 na-8, lujwabu lwemehlo lolungenhla nalolungentasi luyakhula masinyane luvale emehlo futsi lucishe lunamatselane ngci.

Chapter 34   "Breathing" Motion and Urination

Ngisho naloku kungekho umoya esibeletfweni, i-embriyo ibonakalisa kunyakata lokufana nekuphefumula emavikini la-8.

Ngalesikhatsi lesi, tinso tikhipha umchamo lophumela emantaneni e-amniyo.

Kuma-embriyo lamadvuna, emasendze lakhekako acalisa kukhicita kanye nekukhipha ithestosteroni.

Chapter 35   The Limbs and Skin

Ematsambo, emalunga, imisipha, imiva, kanye nemitsambo yengati kwetitfo temtimba kufana kakhulu nekwemuntfu lomdzala.

Emavikini la-8 i-ephidemisi, kumbe sikhumba sangaphandle, siba yinyamana letsambile letincwencwe letinyenti, lengasabonakalisi ngale.

Tinkhophe tiyakhula njengaloku kucalisa kuvela boya lobukake umlomo.

Chapter 36   Summary of the First 8 Weeks

Emaviki lasiphohlongo aluphawu Lwekuphela kwesikhatsi se-embriyo.

Ngalesikhatsi lesi, i-embriyo yemuntfu seyikhule kusuka ekubeni yinhlayiya yinye yaba nguletinhlayiya cishe letisigidzi lesisigidzi letakha ngetulu kwa-4,000 wetakhiwo temtimba letingafani.

Nyalo i-embriyo inetakhiwo letingetulu kwa-90% taleto letitfolakala ebantfwini labadzala.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: