Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
ຊີວະວິທະຍາ ແຫງການພັດທະນາໃນໄລຍະກອນກຳເນີດ

.ພາສາລາວ [Lao]


National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Choose Language:
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

The Fetal Period (8 Weeks through Birth)

Chapter 37   9 Weeks: Swallows, Sighs, and Stretches

ໄລຍະເດັກອອນໃນຄັນສືບຕ ຈົນເຖິງການກຳເນີດ.

ໃນ 9 ອາທິດ ເດັນອອນເລມດູດນວໂປມື ແລະເດັກອອນສາມາດກືນ ນລຽງອາມນີໂອຕິກ.

ເດັກອອນສາມາດກຳ ສງໃດສງນງໄດ, ເໜັງຫົວໄປທາງໜາ ແລະັງ, ເປີດແລະປິດຄາງກະໄຕ, ເໜັງຕີງລນ ຖອນຫາຍໃຈ, ແລະຍືດແຂນຂາ.

ປະສາດຮັບຮູຢູໃບໜາ, ຝາມື, ແລະ ັງຕີນສາມາດ ມີຄວາມຮູສຶກຕການສຳພັດຂອງແສງ.

“ໃນການຕອບຮັບຕການສຳພັດ ຂອງແສງຢູເທິງຝາຕີນ”, ລູກອອນຈະງໍສະໂພກ ແລະຫົວເຂາແລະພັບນວຕີນ.

ໜັງຕາໃນໄລຍະນ ປິດສະໜິດ.

ໃນອດສຽງ, ເສນເອັນຕາງໆຂອງສຽງ ໄດເລມປະກົດຂນ ເປັນການໃຫສັນຍານການເລມຕນ ຂອງການເປງສຽງໄດພັດທະນາຂນ.

ໃນບັນດາລູກອອນເພດຍິງ ມົດລູກສາມາດເຫັນໄດຈະແຈງ ແລະຈຸລັງຂອງອະໄວຍະວະສືບພັນຍັງບທັນສົມບູນ, ເອນວາ ອູໂກເນຍ, ທແບງຮວງໄຂອອກເປັນສວນທຄືກັນ ຢູໃນໄລຍະນ.

ອະໄວຍະວະສືບພັນທາງນອກເລມຕນ ເພອທຈຳແນກຕົວມັນເອງ ວາເປັນເພດຊາຍືຍິງ.

Chapter 38   10 Weeks: Rolls Eyes and Yawns, Fingernails & Fingerprints

ການຂະຫຍາຍຕົວມີການປຽນແປງາຍ ລະຫວາງ 9 ແລະ 10 ອາທິດ ນໜັກຮາງກາຍເພມຂນ າຍກວາ 75%.

ໃນ 10 ອາທິດ, ການກະຕຸນ ຂອງເປືອກຕາທາງເທິງ ເຮັດໃຫຕາໝູນ ຕລົງໄດ.

ລູກອອນຫາວແລະອາ ແລະປິດປາກເລອຍໆ.

ລູກອອນສວນາຍດູດ ນວໂປເບອງຂວາ.

ພາກສວນຂອງລຳໄສ ຢູທບອນສາຍບື ໄດກັບຄືນ ເຂາໄປໃນຜງທອງ.

ການແຂງຕົວຂອງກະດູກສວນໃຫຍ ກຢູໃນໄລຍະນ.

ນວມືແລະນວຕີນ ເລມຂະຫຍາຍຕົວອອກ.

ຈຸດລາຍນວມືເລມເກີດຂນ 10 ອາທິດັງຈາກການປະຕິສົນທິ. ຮູບແບບນສາມາດໃຊເພອ ການຈຳແນກຕະອດຊີວິດ.

Chapter 39   11 Weeks: Absorbs Glucose and Water

ພາຍໃນ 11 ອາທິດ ດັງແລະປາກ ມີຮູບຮາງສົມບູນ. ເຊນດຽວກັບຮາງກາຍສວນອນໆ, ຮູບຮາງຂອງພວກມັນ ຈະປຽນແປງໃຫເຫັນໄປຕາມແຕລະຂນ ຂອງຮອບວຽນການມີຊີວິດ.

ລຳໄສເລມ ດູດຊືມທາດນຕານແລະນໄດ ໂດຍການກືນດວຍລູກອອນ.

ການຈຳແນກເພດໄດຖືກກຳນົດຂນ ັງການປະຕິສົນທິ, ປະຈຸບັນອະໄວຍະວະສືບພັນທາງນອກສາມາດ ແມນຈຳແນກໄດ ວາແມນເປັນ ຊາຍ ືຍິງ.

Chapter 40   3 to 4 Months (12 to 16 Weeks): Taste Buds, Jaw Motion, Rooting Reflex, Quickening

ລະຫວາງ 11 ແລະ 12 ອາທິດ, ນໜັກຂອງລູກອອນເພມຂນ ປະມານ 60 %.

ສິບສອງອາທິດ ແມນສນສຸດ ຂອງໄລຍະສາມເດືອນທຳອິດ, ືໄຕມາດຂອງການຖືພາ.

ຂະນະນຕຸມຮັບຮູລົດຊາດຕາງໆປົກຄຸມ ສວນທາງໃນຂອງຜງປາກ.
ໃນເວລາເກີດ, ບັນດາຕຸມຮັບຮູລົດຊາດ ຈະຍັງເືອຢູ ພຽງແຕເທິງລນ ແລະເພດານຂອງປາກ.

ການເຄອນໄຫວລຳໄສເລມຕນ ໃນຕອນຕນຂອງ 12 ອາທິດ ແລະສືບຕປະມານ 6 ອາທິດ.

ສງທຳອິດທຂັບຖາຍອອກຈາກ ລຳໄສແກຂອງເດັກອອນແລະເດັກນອຍເກີດໃໝ ເຊງເອນວາ ເຂເທົາເມໂກນີອອມ. ມັນມີສວນປະກອບ ຂອງອັງຊີມຂອງການລະລາຍ, ທາດໂປຣຕີນແລະຈຸລັງທຕາຍ ຈຳກັດອອກໂດຍອະໄວຍະວະຂອງລະບົບລະລາຍ.

ພາຍໃນ 12 ອາທິດ, ຄວາມຍາວຂອງແຂນຂາພາກສວນເທິງ ເກືອບໄດສັດສວນສຸດທາຍທຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງຂະໜາດຮາງກາຍ. ແຂນຂາພາກສວນລຸມໃຊເວລາດົນກວາ ເພອໃຫເຖິງສັດສວນ ຂນສຸດທາຍຂອງພວກມັນ.

ໃນກໍລະນີຍົກເວນຂອງັງ ແລະສວນເທິງສຸດຂອງຫົວ, ຮາງກາຍທັງໝົດຂອງເດັກອອນ ດຽວນມີຄວາມຮູສຶກຕອບຮັບຕການສຳພັດຂອງແສງ.

ຄວາມແຕກຕາງຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ການຈະເລີນເຕີບທາງເພດ ເຊງປະກົດຂນຕງແຕເວລາທຳອິດ. ສຳລັບກໍລະນີ ລູກອອນເພດຍິງ ສະແດງການເຄອນໄຫວຂອງຄາງ ເລອຍໆກວາເພດຊາຍ.

ໃນຄວາມແຕກຕາງຕການຮູສຶກແບບຖົກຄືນ ມີຕງແຕຕນ, ການກະຕຸນໃກໆກັບປາກ ດຽວນເຮັດໃຫ ການກະຕຸນໄປທາງໜາ ແລະການອາປາກປະກົດຂນ. ການຕອບຮັບແບບນເອນວາ “ການສະທອນກັບແບບມີສາຍເຫດ” ແລະຄົງຢູັງຈາກເກີດແລວ, ຊວຍໃຫເດັກເກີດໃໝຊອກຫາ ຫົວນົມແມຂອງເດັກ ໃນເວລາລຽງລູກດູດນົມຂອງແມ.

ໜາຕາສືບຕຂະຫຍາຍຕົວຈົນສົມບູນ ເຊງເລມມີການສະສົມນມັນ ເພອຕມໃຫແກມ ແລະການພັດທະນາຂອງແຂວເລມຕນ.

ພາຍໃນ 15 ອາທິດ, ຮູບແບບຈຸລັງອອນ ຂອງເລືອດໄດມີຂນ ແລະເພມທະວີຂືນໃນກະດູກຍຸງໝາກບວບ. ສວນາຍຈຸລັງເລືອດເປັນຮູບຮາງຂນ ໃນໄລຍະນ.

ເຖິງແມນວາການເຄອນໄຫວເລມຕນ ໃນໂຕອອນ 6 ອາທິດ, ຜູຍິງຖືພາຈະຮູສຶກການ ເຄອນເໜັງຂອງລູກອອນນ ລະຫວາງ 14 ຫາ 18 ອາທິດ. ຕາມປົກກະຕິແລວ, ເຫດການນ ໄດຖືກເອນວາ ການເລມຕນມີຊີວິດຂອງລູກອອນໃນຄັນແມ.

Chapter 41   4 to 5 Months (16 to 20 Weeks): Stress Response, Vernix Caseosa, Circadian Rhythms

ພາຍໃນ 16 ອາທິດ, ຂະບວນການຕາງໆ ກຽວກັບການເພມເຕີມ ຂອງການປິດຢູໃນຜງທອງ ຂອງລູກອອນ ກະຕຸນການໂຕຕອບ ທເຄງຕຶງຂອງຮໍຣໂມນ ໂດຍການງສານ ນໍຣາເດຼນາລີນ, ື ນໍເຣປິເນຟຼີນ, ໃສໃນກະແສເລືອດ. ເດັກເກີດໃໝແລະຜູໃຫຍສະແດງ ການຕອບຮັບທຄາຍຄືກັນ ຕຂະບວນການທຄຸກຄາມ.

ໃນລະບົບຫາຍໃຈ, ການກງຂອງອດປອດ ໃກຈະສົມບູນແລວ.

ສານທປອງກັນສີຂາວ, ເອນວາ ທາດໄຂ, ທດຽວນີປົກຄຸມລູກອອນ. ທາດໄຂປອງກັນຜີວໜັງ ຈາກການຜົນກະທົບຂອງການລະຄາຍເຄືອງຕາງໆ ຂອງນລຽງ ອາມນີໂອຕິກ.

ການເຄອນໄຫວຂອງລູກອອນຈາກ 19 ອາທິດ, ກິດຈະກຳຂອງການຫາຍໃຈ, ແລະຈັງຫວະຫົວໃຈເລມຕນ ໄປຕາມຮອບວຽນປະຈຳວັນ ເອນວາ ຈັງຫວະຊີວະພາບແບບ ເຊີຣເຄີດຽນ.

Chapter 42   5 to 6 Months (20 to 24 Weeks): Responds to Sound; Hair and Skin; Age of Viability

ພາຍໃນ 20 ອາທິດ ກະດູກຫູໃນ ກົກຄເລ, ເຊງແມນອະໄວຍະວະຂອງການໄດງຍິນ, ໃຫຍຂນຮອດຂະໜາດຂອງຄົນຜູໃຫຍ ທຂະຫຍາຍຕົວສົມບູນ ຢູໃນຫູທາງໃນ. ັງຈາກນນມາ, ລູກອອນຈະຕອບຮັບ ຕລະດັບການຂະຫຍາຍຂອງສຽງຕາງໆ.

ຜົມເລມປງ ເທິງໜັງຫົວ.

ຊນຜີວໜັງທັງໝົດ ແລະຮູບຮາງຕາງໆ ສະແດງອອກໃຫເຫັນ, ລວມທັງຮູຂົນ ແລະຕອມຕາງໆ.

ໃກ 21 ຫາ 22 ອາທິດ ັງຈາກການປະຕິສົນທິ, ປອດມີຄວາມສາມາດ ທຈະຫາຍໃຈເອົາອາກາດ ນແມນຖືວາ ອາຍຸຂອງການຈະມີຊີວິດ ເພາະວາ ການມີຊີວິດຢູລອດ ນອກມົດລູກ ມີຄວາມເປັນໄປໄດສຳລັບ ລູກອອນບາງຕົວ. ການພັດທະນາທຕເນອງ ຂອງການແພດທທັນສະໄໝ ສາມາດເຮັດໃຫການຮັກສາການມີຊີວິດໄວ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ ຂອງການຄອດເດັກກອນກຳນົດ.

Chapter 43   6 to 7 Months (24 to 28 Weeks): Blink-Startle; Pupils Respond to Light; Smell and Taste

ພາຍໃນ 24 ອາທິດ ໜັງຕາເປີດຂນອີກເທອນງ ແລະລູກອອນສະແດງ ຕອບສະໜອງດວຍການກະພິບຕາ. ປະຕິກິລິຍາໂຕຕອບຕ ສຽງດັງຕາງໆທກະທັນຫັນ, ເຊງພັດທະນາໃນລະຍະຕອນຕນ ໃນລູກອອນເພດຍິງໂດຍສະເພາະ.

ມີການລາຍງານຂອງຜູທຳການສຳວດສຶກສາວາ ການປອຍໃຫຖືກສຽງດັງຕາງໆ ອາດຈະມີຜົນອັນຕະລາຍ ຕສຸຂະພາບຂອງລູກອອນ. ບັນດາຜົນທຕາມມາກະທັນຫັນ ລວມທັງການເພມເວລາ ອັດຕາຄວາມໄວຂອງຂອງຫົວໃຈທຍືດຍາວ, ການຫຍກືນຂອງລູກອອນທາຍກວາຈະໄດຮັບ ແລະພຶດຕິກຳປຽນທັນທີ. ຄວາມເປັນໄປໄດຕາງໆໃນໄລຍະຍາວນານ ລວມມີການສູນເສຍການໄດຍິນ.

ອັດຕາການຫາຍໃຈຂອງເດັກອອນ ສາມາດເພມຂນສູງ ເຊນການຫາຍໃຈເຂາ-ອອກ 44 ຮອບຕນາທີ.

ໃນໄລຍະໄຕມາດທສາມ ຂອງການຖືພາ, ການເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຢາງວອງໄວຂອງສະໝອງ ໃຊພະລັງງານາຍກວາ 50% ທລູກອອນຕອງການໃຊ. ນໜັກຂອງສະໝອງເພມຂນ ລະຫວາງ 400 ແລະ 500 %.

ໃນ 26 ອາທິດ ຕາຜະລິດນຕາ.

ດວງຕາດຳຕອບຮັບຕແສງ ພາຍໃນ 27 ອາທິດເປັນຢາງໄວ. ການຕອບຮັບນເປັນການຄວບຄຸມ ປະລິມານຂອງແສງ ທໄປຮອດຊນເຣຕີນາ ໃນ ຕະອດຊີວິດ.

ສວນປະກອບທັງໝົດຕອງການ ລະບົບຄວາມຮູສຶກທໃຊສຳລັບຮັບຮູກນ ໄດເລມປະຕິບັດການ. ການສຶກສາຂອງເດັກນອຍເກີດກອນກຳນົດ ສະແດງໃຫເຫັນຄວາມສາມາດໃນການ ຮັບຮູກນຕາງໆໄດ ໃນໄລຍະ 26 ອາທິດທຳອິດ ັງຈາກການປະຕິສົນທິ.

ການເອົາສານທໃຫຄວາມຫວານ ໃນນລຽງອາມນີໂອຕິກ ເພມອັດຕາການກືນຂອງ ລູກອອນ. ໃນທາງທກົງກັນຂາມ ເຮັດໃຫການກືນ ຂອງລູກອອນດລົງ ຕິດຕາມດວຍການໃຫ ທາດຂົມຕາມລຳດັບ. ການສະແດງສີໜາ ປຽນໄປນຳຕະອດ.

ລວມທັງລຳດັບຂອງ ການເຄອນໄຫວຂອງຂາແບບກາວຂາ ທຄາຍຄືຍາງ, ລູກອອນສະແດງການຕີລັງກາຕາງໆ.

ລູກອອນມີ ຮອຍພັບໜອຍລົງ ຍອນມີການສະສົມຮູບແບບໄຂມັນ ເພມຂນຢູໃຕຜີວໜັງ. ໄຂມັນເຮັດໜາທສຳຄັນທສຸດ ໃນການຮັກສາອຸນນະພູມຂອງຮາງກາຍ ແລະເກັບພະລັງງານໃນເວລາັງເກີດແລວ.

Chapter 44   7 to 8 Months (28 to 32 Weeks): Sound Discrimination, Behavioral States

ພາຍໃນ 28 ອາທິດ ລູກອອນ ສາມາດຈຳແນກຄວາມແຕກຕາງ ລະຫວາງລະດັບ ສຽງສູງແລະຕ.

ພາຍໃນ 30 ອາທິດ, ຂະບວນການຫາຍໃຈ ໃກຄຽງກັບການຫາຍໃຈປົກກະຕິ ແລະເກີດຂນ 30 ຫາ 40% ຂອງເວລາ ໃນການສະເລຍຂອງລູກອອນ.

ໃນໄລຍະທາຍຂອງ 4 ເດືອນ ຂອງການຖືພາ, ລູກອອນສະແດງໄລຍະຕາງໆ ຂອງການປະພຶດທມີຈັງຫວະການປະສານງານກັນ ຂນດວຍໄລຍະພັກຜອນ. ສະຖານະການຂອງການປະພຶດແບບນ ສະທອນເຖິງການ ສະັບຊັບຊອນເພມຂນ ຂອງລະບົບປະສາດສູນກາງ.

Chapter 45   8 to 9 Months (32 to 36 Weeks): Alveoli Formation, Firm Grasp, Taste Preferences

ປະມານ 32 ອາທິດ, ການຈັດລຽງຂອງຖົງປອດນອຍ, ືຈຸລັງ ”ຖົງ” ອາກາດ, ເລມຕນພັດທະນາຂນໃນປອດ. ພວກມັນຈະສືບຕປະກອບສາງ ຈົນຮອດອາຍຸ 8 ປີ ັງຈາກເກີດແລວ.

ໃນ 35 ອາທິດ ລູກອອນ ສາມາດກຳມືໄດແໜນຂນ.

ເດັກອອນເລມເປີດເຜີຍຕົວຕສງຕາງໆ າຍຢາງໄດ ສະແດງໃຫເຫັນເຖິງການພັດທະນາ ເປັນທໜາເພິງພໍໃຈັງຈາກເກີດແລວ. ສຳລັບກໍລະນີທເດັກອອນ ພວກທມີແມໃຊເຄອງເທດ, ທາດຊະນິດໜງທໃຫລົດຊາດ ແບບ ລີໂຄຣາສ ສະແດງຄວາມເພງພໍໃຈຕບັນດາເຄອງເທດ ັງຈາກເກີດ. ເດັກເກີດໃໝຜູທບມີການສະແດງອອກໃນລັກສະນະ ຂອງເດັກອອນບມັກເຄອງເທດ.

Chapter 46   9 Months to Birth (36 Weeks through Birth)

ລູກອອນເລມຈະເກີດ ໂດຍປອຍຮໍຣໂມນອອກໃນ ປະລິມານາຍເອນວາແອັສໂທຣເຈນ ແລະນນເປັນການເລມຈາກການເປັນ ລູກອອນເປັນເດັກເກີດໃໝ.

ການເກີດນນຈະສະແດງດວຍ ການຫົດຕົວແຮງຂອງມົດລູກ, ແລະໃຫກຳເນີດເດັກເກີດໃໝ.

ເລມຈາກການປະຕິສົນທິ ຈົນຮອດການກຳເນີດແລະ ຕຈາກນນໄປອີກ, ການພັດທະນາຂອງມະນຸດເປັນແບບທໃຊພະລັງງານ ຕເນອງແລະສະັບຊັບຊອນ, ການຄນພົບໃໝຕ ຂະບວນການທໜາສົນໃຈ ທສະແດງໃຫເຫັນການກະທົບຂອງການພັດທະນາ ຂອງລູກອອນຢາງວງາຍ ຕການມີສຸກຂະພາບທມີຊີີວິດຍາວນານ.

ດງທຄວາມເຂາໃຈໃນຕອນຕນຂອງພວກເຮົາໃນ ການວິວັດທະນາການທກາວໜາ, ສະນນຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາແມນ ເພອທຮັກສາສຸກຂະພາບ


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: