Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Movie Theater

Ready for Birth


9 months

From The Biology of Prenatal Development.Buy Now

Script: 9 ԱՄԻՍ

Պտուղը սկսում է աշխատել` արձակելով մեծ քանակի էստրոգեն կոչվող հորմոնը, և հետևապես, սկսում է իր ձևափոխումը պտղից նորածնի:

Այդ աշխատանքը զուգորդվում է արգանդի ուժեղ կծկումներով, ինչը հանգեցնում է ծննդաբերության:

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period. One month = 4 weeks.
See Snapshots   |   Log in to create a playlist
Flavor Preferences
Flavor Preferences
Firm Hand Grasp
Firm Hand Grasp
Ready for Birth
Ready for Birth
DNA
DNA
To the Earth and Back
To the Earth and Back
Fertilization 1
Fertilization 1
Help give babies a healthy start and a healthy future. Donate now.
When does health begin? Find out now.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: