Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Movie Theater

To the Earth and Back


From The Biology of Prenatal Development.Buy Now

Script: կամ 1 մետր:

Եթե կարողանաjինք արձակել ԴՆԹ-ն չափահասի 100 տրիլիոն բջիջներում, ապա այն կձգվեր 63 բիլիոն մղոնից ավել: Այս տարածությունը հավասար է 340 անգամ երկրից արև և հակառակ ուղղության երկարությանը:

All ages referenced to fertilization, not last menstrual period.
Log in to create a playlist
Ready for Birth
Ready for Birth
DNA
DNA
To the Earth and Back
To the Earth and Back
Fertilization 1
Fertilization 1
Fertilization 2
Fertilization 2
Cell Division
Cell Division
Help give babies a healthy start and a healthy future. Donate now.
Free resources and training for educators


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: