Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
IBHAYOLOJI YANGAPHAMBILI KOKUBELETHWA KOMNTWANA

.Ndebele [Sindebele (Ndebele)]


National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Choose Language:
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

Chapter 1   Introduction

Isikhathi sokukhula kweseli libe Yizayigothi eyenza umuntu kuba li 100 leengidigidi zamaseli akhulileko futhi lokho kuyinto emangazako ekudalweni koke okukhona.

Abacwaningi kwanjesi bayazi ukuthi okwenziwa mzimba okhulileko malanga wonke kuyakhela ngesikhathi sokukhulelwa - ngaphambili kwesikhathi sokubeletha.

Isikhathi sokukhula ngemva kokubeletha saziwa khulu njengesikhathi sokulungiselela ngesikhathi ukukhula komuntu kuba nokwakheka okuhlukeneko, befuthi kuzibandula ngelwazi elinengi elifunakalela ukuphila ngemva kokubelethwa.

Chapter 2   Terminology

Ukukhulelwa ebantwini kuvamise Ukuthahta okungasenani iimveke ezi-38 njengoba kumediwe kusukela ngesikhathi sokukhulelwa, noma sokumumatha, kufikela abeletha.

Ekuthomeni kwemveke eziyi-8 zokuthoma ngemva kokumumatha umuntu okhula ngaphakathi kuthiwa yi-embryo, okusho ukuthi ``khula ngaphakathi." Isikhathesi, esibizwa ngokuthi Yi-embryonic period, sibonakala ngokukwakheka kweenkambiso zomzimba ezinkulu.

Ekusukeni kokuphela kweemveke ezi-8 Bekufike ukupheleni kokukhulelwa, "umuntu okhulako ubizwa nge fetus," okutjho ukuthi "mntwana ongakabelethwa." Ngesikhathesi, esibizwa nge-fetal period, umzimba uyakhula begodu amalunga wawo athome ukusebenza.

Iinkhathi ezibizwa nge-embryonic ne-fetal kulelihlelo, zitjho isikhathi sokusukela kokumumatha (fertilization).


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: