Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
IBHAYOLOJI YANGAPHAMBILI KOKUBELETHWA KOMNTWANA

.Ndebele [Sindebele (Ndebele)]


National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Choose Language:
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

Chapter 15   5 Weeks: Cerebral Hemispheres

Phakathi kweemveke ezi 4 ne 5, ingqondo ikhula iye phambili futhi ihlukane ngeencenye ezi 5 ezihlukileko.

Ikhanda lingange 1/3 ye-embryo.

Indawo yobucopho iyavela, ithome kancani ibe yindawo ekulu yengqondo.

Izenzo eziphethwe yindawo yobucopho zifaka hlangana ukucabanga, ukufunda, ukukhumbula, inkulumo, ukubona, ukuzwa, ukuzikhambela, nokusombulula iinkinga.

Chapter 16   Major Airways

Kuhlelo lokuphefumula, incenye yakwesokudla neyakwesobuncele yokuphefumula sezikhona ngokukhamba kwesikhathi zizokuhlangana nephayiphu lomoya, namaphaphu.

Chapter 17   Liver and Kidneys

Qaphela isibindi esikhulu Sigcwalisa amathumbu eduze kwehlizo ebethako.

Iziso zivela eemvekeni ezi 5.

Chapter 18   Yolk Sac and Germ Cells

Umgodlana womthubi (yolk sac) unezitho zokubeletha ezibizwa ngama germ cells. EMVA KWEEMVEKE EZI-5 Amaseli la (germ cells) ayathutha aye kuncenye yezitho zokubeletha eduze neziso.

Chapter 19   Hand Plates and Cartilage

Futhi ngeemveke ezi-5, i-embryo iveza izandlana, nokwakheka kwamathambo kuyathoma nge 5 1/2 yeemveke.

La sibona isandlana sesinceleni nesihlakaleni eemvelemo ezi-5 namalanga asi 6.

Embryonic Development: 6 to 8 Weeks

Chapter 20   6 Weeks: Motion and Sensation

Eemvekeni ezi 6 indawo yobucopho iyakhula (cerebral hemispheres) masinyana ukudlula ezinye iindawo zengqondo.

I-embryo ithoma ukusikinyeka Ngeenkhathi ezingafaniko beyizelule. Ukusikinyeka okunje kuyadingeka ukuthuthukisa ukwakheka kwamanyuroni.

Ukuthinta umlomo kubangela i-embryo ibuyisele ihloko yayo emuva.

Chapter 21   The External Ear and Blood Cell Formation

Indlebe yangaphandle ithoma ukwakheka.

EEMVEKENI EZI-6, ukwakheka kwamaseli weengazi kuyathoma esibindini la ama-lymphocytes sele akhona. Leli hlobo lamaseli weengazi elimhlophe liyincenye esisekelo lehlelo lokuvikela elisakhulako.

Chapter 22   The Diaphragm and Intestines

I-diaphragm, nemisipha esisekelo esebenziswa ekuphefumuleni, ithomeka ukwakheka ngeemveke ezi-6.

Incenye yamathumbu amancani Ithoma ukuvela kwesikhashana ngaphakathi kwenkaba (umbilical cord). Ihlelweli, elibizwa nge-physiologic herniation, lenzela indawo amalunga amanye akhulako ngaphakathi kwamathumbu.

Chapter 23   Hand Plates and Brainwaves

Eemvekeni ezi-6 izandlana zithoma ukuthabalala.

Iindledlana zengqondo zibe khona Kusese ziimveke ezi-6 namalanga ama-2.

Chapter 24   Nipple Formation

Iinkono zithoma ukuvela ngemahlangothini womzimbha ngaphambili kobana zifike eendaweni zazo zokugcina ngaphambili kwesifuba.

Chapter 25   Limb Development

Eemvekeni ezi 6 ne 1/2, Iindololwane ziyabonakala, imino ithoma ukuhlukana, nokukhamba kwezandla kuyabonakala.

Ukubumbheka kwamathambo, Okubizwa nge-ossification, kuyathoma ngaphakathi kwe-clavicle, noma ithambo elibizwa nge-collar bone, namathambo womhlathi wangaphezulu nangaphasi.

Chapter 26   7 Weeks: Hiccups and Startle Response

Ama-hiccups athome ukubonakala ngemva kweemveke ezi-7.

Ukusikinyeka kweenyawo kuyabonakala, kunye nokuphendula.

Chapter 27   The Maturing Heart

Ihliziyo yamahlangothi ama-4 seyiphelele. Okungasenani ihliziyo kwanje Ibetha ka 167 ngomzuzu.

Ukusebenza kwehliziyo (electrical activity) Kukuzinga leemveke ezi-7 ne 1/2 ibonakala ukusebenza okufana nokomuntu omdala.

Chapter 28   Ovaries and Eyes

Kwabesifazane, amaqanda ayabonakala Eemvekeni ezi-7.

Eemvekeni ezi-7 ne 1/2, ilihlo langaphakathi elinombala liyabonakala futhi iimvalo zamehlo athoma ukukhula.

Chapter 29   Fingers and Toes

Imino seyihlukene futhi amazwani ahlangene ekuthomeni kwaphela.

Izandla sele zingahlangana, njengeenyawo.

Ubuhlangano bamadolo sele bukhona.

The 8-Week Embryo

Chapter 30   8 Weeks: Brain Development

Eemvekeni ezi-8 ingqondo sele ikhule khulu begodu ingangencenye yobudisi be-embryo.

Ukukhula kuya phambili Ngendlela emangazako.

Chapter 31   Right- and Left-Handedness

Eemvekeni ezi-8, amaphesenti angu-75 we-embryo abonisa ubukhulu ngakwesokudla. Okuseleko kuhlukene ngokulinganako phakathi kokukhulu ngokwesobuncele nokungakhethi. Lokhu kubonisa ngesikhathi kusothoma ukusebenzisa sokudla noma sesincele.

Chapter 32   Rolling Over

Iincwadi zobodokotela babentwana zihlathulula ikhono loku "phenduka " libonakala kusukela eemvekeni ezi-10 ukuya 20 ngemva kokubelethwa. Kodwana ukuhlanganokho, kubonakala masinyana kusimo esinganabudisi kumgodla ozele amanzi obizwa nge (amniotic sac). Kwaphela ukuswela amandla okudingekako ukuhlula ubudisi obukhudlwana ngaphandle kwesizalo kuvikela abasanda kubelethwa bangaphenduki.

I-embryo iyakhula khudlwana ngalesi isikhathi.

Ukusikinyeka kungaba msinyana namkha kabuthaka, kunye namkha kunengi, ngeenkhathi ezihlukileko namkha ngokuzilula.

Ukuphendula ihloko, ukulula intamo, nokuthuntana kwesandla nobuso kwenzakala kanengi.

Ukuthinta i-embryo kuletha ukubaleka, ukusikinyeka kwemihlathi, kokubamba, nokukhomba kweminwe.

Chapter 33   Eyelid Fusion

Phakathi kweemveke ezi-7 na 8, iimvalo zamehlo ziyakhula emehlweni zihlangane.

Chapter 34   "Breathing" Motion and Urination

Nanoma kunganamoya kusibeletho, i-embryo ibonisa ukuphefumula okungathikamezekiko emvekeni ezi-8.

Ngalesi isikhathi, iziso sekhipha umchamo ophumela ngaphakathi kwe-amniotic fluid.

Kuma-embryos wabesilisa, Amaqanda akhulako athoma ukukhipha i-testosterone.

Chapter 35   The Limbs and Skin

Amathambo, iindawo zokuhlangana, imisipha, imizwa, nemithambo yeengazi yezitho zomzimba zifana khulu nalezo zabantu abadala.

Eemvekeni ezi-8 Isikhumba sangaphandle, siba kanengi, ungasakwazi ukubona ngale.

Amashiya ayakhula afane nezinwele zivela eduze komlomo.

Chapter 36   Summary of the First 8 Weeks

Iimveke ezisishiyagalombili zibonisa ukuphela kwesikhathi se-embryonic.

Ngalesi isikhathi, i-embryo yomuntu ikhule ukusukela kuseli linye yaqishe yaba maseli ayi 1 billion akha imakhiwo engaphezulu kwe 4,000 eyahlukileko (anatomic structures).

I-embryo manje inangaphezulu kwe 90% yemakhiwo etholakala kwabadala.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: