Skip Navigation
The Endowment for Human Development
The Endowment for Human Development
Improving lifelong health one pregnancy at a time.
Donate Now Get Free Videos

Multilingual Illustrated DVD [Tutorial]

The Biology of Prenatal Development
زیست شناسی رشد پیش زادی

.فارسی [Persian]


National Geographic Society This program is distributed in the U.S. and Canada by National Geographic and EHD. [learn more]

Choose Language:
Download English PDF  Download Spanish PDF  Download French PDF  What is PDF?
 

The Fetal Period (8 Weeks through Birth)

Chapter 37   9 Weeks: Swallows, Sighs, and Stretches

‏مدّت رویانی تا تولد ادامه می یابد.

‏در مدّت 9 هفته، مکیدن شست شروع می کند ‏و رویان می تواند كه مائع مشیمه را ببلعد.

‏بعلاوه رویان می تواند چیزی را در بگیرد، ‏و سر را پیش و پس حرکت بدھد، ‏فک را باز و بسته بکند، زبان را حرکت دهد، آه کشد، و خود را یکشد.

‏گیرندهای عصبی در دھان، کف ھای دست ھا، ‏و کف پاھا می توانند تماس سبک را احساس کنند.

‏"در پاسخ تماس سبک با کف پا،" ‏رویان مفصل ران و زانو را خم کرده و ممکن است پنجه ھا را ببندد.

‏حالا پلک ھای چشم بطور کامل بسته اند.

‏در حنجره، ظاهر شدن عضروفهای صوتی ‏شروع رشد تارهای صوتی را نمایش می دهد

‏در رویان ھای زنانه، مهبل قابل شناسایی است . ‏و سلول ھای تولید رشد نیافته، كه اوگونیا نامیده می شوند ‏در داخل تخم دان تکثیر می شوند.

‏آلات تناسلی خارجی مردانه یا زنانه ‏قابل تشخیص خواهد بود.

Chapter 38   10 Weeks: Rolls Eyes and Yawns, Fingernails & Fingerprints

‏رشد بسیار سریع بین 9 و 10 هفتگی ‏وزن بدن را بیش از 75% افزایش می دهد.

‏در 10 هفتگی، جنبش پلک بالایی چشم ‏موجب می شود كه چشم رو به پایین حرکت کند.

‏رویان دھن دره می کند و بیشتر اوقات دھان را باز و بسته می کند.

‏بیشتر رویان ھا شست راست را می مکند.

‏در داخل ریسمان نافی یخشهایی از امعاء ‏بسوی حفره شکمی باز می گرددند.

‏در بیشتر استخوان ھا مرحله استخوان بندی در حال انجام است.

‏ناخن ھای انگشتان و ناخن ھای پنجه شروع به رشد می کنند.

‏اثر انگشتهای منحصر به فرد 10 هفته بعد از لقاح ظاھر می شوند. ‏این الگوها را می توان در طول زندگی برای شناسایی بکار برد.

Chapter 39   11 Weeks: Absorbs Glucose and Water

‏تا هفته 11 ‏بینی و لب ھا بطور کامل شکل گرفته اند. ‏مانند بیشتر قسمتهای دیگر بدن، ‏ضاهر آنان در ھر مرحله از زندگی انسان ‏تغییر خواھد کرد.

‏امعاء شروع به جذب کردن گلوکز و آبی که ‏که رویان بلعیده است می کنند.

‏باوجود اینکه جنسیت ‏در مرحله لقاح مشخص گردیدہ، ‏آلت تناسی خارجی اکنون می توانند ‏به صورت مردانه یا زنانه ‏تشخیص داده شود.

Chapter 40   3 to 4 Months (12 to 16 Weeks): Taste Buds, Jaw Motion, Rooting Reflex, Quickening

‏بین هفته 11 و 12، ‏وزن رویانی تقریبا 60٪ اضافه می شود.

‏هفته دوازدهم پایان یک سوم نخستین، ‏یا دوره سه ماھه آبستنی را مشخص می کند.

‏گیرنده های چشایی اکنون داخل دھان را پوشانده اند.
‏با تولد، گیرنده های چشایی فقط روی زبان ‏و سقف دھان باقی خواھد ماند.

‏حرکت روده ای بزودی در ابتدای هفته 12 شروع می شود. ‏و تا مدّت تقریبا 6 هفته ادامه می دھد.

‏ماده ای اولین بار از روده بزرگ رویانی و نوزاد آزاد می شود ‏میکونیوم نام دارد. ‏این ماده از آنزیم ھای ھاضمه، ‏پروتئین ھا، و سلول ھای مرده ‏تشکیل شده است که توسط ‏مجرای ھاضمه ریخته گردیده است.

‏تا هفته 12، طول اعضاء بالایی ‏تقریبا به نسیت نهایی با سايز بدن رسیده است. ‏اعضای زیرین در رسیدن به ‏تناسب ھای نھایی خود نسبتا وقت زیادی را می گیرند.

‏بهاستثناء پشت و بالای سر، ‏بدن سراسر رویان حالا به تماس سبک پاسخ می دھد.

‏تمایزات رشدی جنسی ‏برای اولین بار پدیدار می شوند. ‏بطور مثال، رویان ھای زنان نسبت به مردان ‏حرکت فک را زود زود ارائه می دھد.

‏برخلاف پاسخ بازگیری كه قبل از این دیده شده، ‏تحریک نزدیک دھان حالا یک واکنش بسوی محرک ‏و باز کردن دهان را در بر دارد. ‏این پاسخ "عکس العمل غیر ارادی ظھور" نامیده می شود. ‏و آن با کمک نوزاد در پیدا کردن نوک پستان مادرش ‏بعد از تولد در زمان شیر خوردن، ‏از پستان مادر ادامه می یابد.

‏چون ذخائر چربی شروع به ‏پر کردن گونه ھا می کنند ‏و رشد دندانها آغاز می شود

‏در هفته 15، سلول ھای اصلی تشکیل دھنده خون بوجود آمده ‏و در مغز استخوان تکثیر می شوند. ‏تشکیل بیشتر یاخته ھای خون در اینجا واقع خواھد شد.

‏اگرچه حرگت در جنین از هفته 6 شروع می شود، ‏یک زن باردار حرکت رویان را ‏در خلال هفته 14 و 18 احساس می کند. ‏بطور سنتی، این رویداد را روح بخشیدن نامگذاری شده است.

Chapter 41   4 to 5 Months (16 to 20 Weeks): Stress Response, Vernix Caseosa, Circadian Rhythms

‏در هفته 16، روش ھائیكه مستلزم فروکردن یک سوزن ‏در شکم رویان ھستند ‏یک واکنش استرسی را ‏با رھا کردن نور آدر نالین، ‏یا نور اپی نفرین ‏در جریان خون براه می اندازد. ‏نوزادان و بزرگسالان ‏پاسخ مشابهی را در مورد روشهای حمله آمیز نمایش می دهند.

‏در دستگاه تنفسی، ‏درخت قصبه الریه تقریبا کامل شده است.

‏یک ماده محافظ سفید، ‏كه ورنکس کیسوسا (ماده چربی آمیز) نامیده می شود. ‏اکنون رویان را پوشانده است. ‏ورنکس پوست را در برابر ‏اثرات رنج آور مائع مشیمه ‏محافظت می کند.

‏از هفته 19 حرکت رویانی، فعالیت نفس کشیدن، ‏و ضربان قلب شروع به پیروی از دوره ھای روزانه می کند ‏که نام آن ریتمهای 24 ساعتی می باشد.

Chapter 42   5 to 6 Months (20 to 24 Weeks): Responds to Sound; Hair and Skin; Age of Viability

‏در هفته 20 صدف گوش، ‏كه عضو شنیداری است، ‏در گوش داخلی ‏کاملا رشد کرده است. ‏به اندازه بزرگسالان رسیده است. ‏از حالا به بعد، ‏آن رویان ‏به تعداد زیادی از اصوات واکنش نشان می دهد.

‏مو بر روی جمجمه شروع به روئیدن می کند.

‏ھمه لایه ھای پوست و ساخت ھا مانند فولیکولهای مو و غده ھا ی مربوطه ‏موجود اند.

‏از هفته 21 تا 22 بعد از لقاح، ‏ریه ھا توانایی نفس کشیدن ھوا را بدست می آورند. ‏این را سن زیست پذیری قلمداد می کنند. ‏زیرا كه بقاء در خارج از شکم مادر ‏برای بعضی رویان ھا ممکن می شود. ‏یک سلسله طویل از پیشرفت ھای پزشکی ‏آن را برای حفظ زندگی ھای کودکانی که ‏نارس بدنبا آمده اند را ممکن می سازد.

Chapter 43   6 to 7 Months (24 to 28 Weeks): Blink-Startle; Pupils Respond to Light; Smell and Taste

‏در هفته 24 پلک ھای چشم دوباره باز می شود ‏و آن رویان یک پاسخ چشمک جھشی را نمایش می دھد. ‏این یک عکس العمل به اصوات بلند ناگھانی، ‏بطور نمونه در رویان ھای زنان در ابتدا رشد پیدا می کند.

‏چندین محققین گزارش می دھند كه در معرض صدای بلند قرار گرفتن ‏ممکن است بر روی رشد رویانی اثر منفی داشته باشد. ‏عواقب فوری ‏شامل ضربان قلب طویل و اضافی، ‏ورم کردن بیش از اندازه رویان و تغییر ھای رفتار ناگھانی می باشد. ‏عواقب دراز مدت شامل از دست دادن شنوایی می باشد.

‏سرعت تنفسی رویانی ممکن است تا حد ‏44 دم و بازدم بالا رود

‏در خلال دوره سه ماھه بارداری سوم، ‏رشد سریع مغز بیشتر از 50٪ انرژی استفاده شده توسط ‏رویان را تشکیل می دهد. ‏وزن مغز بین 400٪ و 500٪ اضافه می شود.

‏در هفته 26 چشم ھا اشک تولید می کنند.

‏حدقه ھا از هفته 27 به نور واکنش نشان می دهند. ‏این پاسخ مقدار نوری که در طول حیات ‏به شبکیه چشم می رسد را تنظیم می کند

‏ھمه اجزایی كه ‏برای کار کردن حس بویایی لازم است قابل استفاده می باشند. ‏مطالعه کودکان نارس ‏توانایی پیدا کردن بو را از هفته 26 بعد از لقاح ‏ظاھر می سازد.

‏گذاشتن چیز شیرینی در مائع مشیمه ‏سرعت بلعیدن رویان را زیاد می کند. ‏برعکس این، کاهش بلع رویانی ‏در نتیجه وارد کردن یک ماده تلخ می باشد. ‏حالات دگرگون شده صورت غالبا مشاهده می شود.

‏بوسیله سلسله حرکات پای پله مانند ‏ھمانند راه رفتن، رویان پشتک می زند.

‏آن رویان نسبتا کم چین دار ظاھر می شود ‏چون ذخایر اضافی چربی زیر پوست تشکیل می شود. ‏در برقرار داشتن درجه حرارت بدن و ذخیره کردن انرژی بعد از تولد ‏چربی یک وظیفه اساسی را انجام می دھد.

Chapter 44   7 to 8 Months (28 to 32 Weeks): Sound Discrimination, Behavioral States

‏در مدّت 28 هفته رویان می تواند ‏میان صدا ھای زیر و بم تمایز قائل شود.

‏در هفته30، حرکات نفس کشیدن بیشتر معمول می باشد ‏در یک رویان بطور متوسط 30 تا 40٪ اوقات واقع می شوند.

‏درمیان 4 ماه آخر بارداری ‏رویان برای مدتی فعالیت ھم آھنگ را نشان می دهد ‏كه بوسیله زمانهای استراحت نشان گذاری شده است. ‏این حالات رفتاری ‏پیچیدگی فزاینده سلسله عصب مرکزی را ‏منعکس می کنند.

Chapter 45   8 to 9 Months (32 to 36 Weeks): Alveoli Formation, Firm Grasp, Taste Preferences

‏در مدّت تقریبا 32 هفته، ‏سلولهای تنفسی واقعی ‏یا سلولهای "باد گیر" ‏در ریه ھا شروع به رشد می کنند. ‏شکل گرفتن آنان تا 8 سال بعد از تولد ادامه خواھد داشت.

‏در هفته 35 رویان دارای یک قدرت چنگ زنی محکم است.

‏در معرض قرار دادن رویانی به اشیاء مختلف ‏به نظر می رسد روی ترجیحات مزه و بو بعد از تولد تاثیر داشته باشد. ‏بطور مثال، رویان ھایی كه مادر ھای ایشان انیسون، ‏ماده ای که طعم شیرین بیان دارد را مصرف کرده اند ‏علاقه خود را به شیرین بیان بعد از تولد نمایش داده اند. ‏نوزادگان كه بدون ارائه رویانی بودند انیسون را دوست نداشتند.

Chapter 46   9 Months to Birth (36 Weeks through Birth)

‏آن رویان با رھا کردن مقدار خیلی زیاد ھورمنی كه استرژن نام دارد ‏رنج زایمان را آغاز می کند. ‏و بدینسان انتقال از رویان به نوزاد را شروع می کند.

‏رنج زایمان همراه با انقباضات قوی در رحم مادر است ‏كه منجر به وضع حمل می شود.

‏از لقاح تا تولد و بعد از آن، ‏رشد انسان پویا، پیوسته، و پیچیده است. ‏اکتشاف ھای جدید درباره این عمل شگفت آور ‏بطور روزافزون اثر مهم رشد رویانی بر سلامتی مادام العمر را ‏نشان می دھد.

‏همانطور که درک ما درباره رشد اولیه انسان افزایش می یابد، ‏به همان صورت هم قابلیت ما برای بهبود وضعیت بهداشتی ‏در قبل و بعد از تولد هم پیشرفت خواهد کرد.


Add a Comment

Your Name: Log In 3rd-party login: Facebook     Google     Yahoo

Comment: